FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
กาฬสินธุ์สรุปผลโครงการความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาความยากจน

วันที่ 11 พ.ย. 2553 (จำนวนคนอ่าน 88 คน)
 
กาฬสินธุ์สรุปผลโครงการความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาความยากจน
 
จังหวัดกาฬสินธุ์สรุปผลโครงการความร่วมมือ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน การพัฒนาสังคมและสุขภาวะจังหวัดกาฬสินธุ์ระยะที่ 2 เน้นการสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์จังหวัด 3 ด้าน คือ ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ด้านการเกษตร ที่ห้องประชุมดอกเกตุโรงแรมริมปาว นายสุวิทย์ สุบงกฎ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานสรุปผล โครงการความร่วมมือ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน การพัฒนาสังคมและสุขภาวะจังหวัดกาฬสินธุ์ระยะที่ 2 ด้วยกระบวนการข้อมูลและการจัดความรู้ โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งภาครัฐและเอกชน เครือข่ายกลุ่มแม่บ้านจาก 5 อำเภอ โดยมีวิทยากรผู้ชำนาญงานจาก สกอ. มาให้ความรู้แนะแนวในการปฏิบัติบทเรียนตำบลต้นแบบในการจัดทำข้อมูล เช่น การปลูกเห็ด ผ้าไหมแพรวา ผ้ามัดหมี่ แชมพูสระผม น้ำยาย้อมผมจากธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ ที่ทำด้วยมือ โดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ ตำบลภูปอทำผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ มาเป็นตัวอย่าง ตลอดจนพืชสมุนไพรอื่นๆ
 
 การประชุมครั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับทุนวิจัยจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อดำเนินโครงการความร่วมมือ โดยมีการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายวิชาการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนเพื่อสร้างการเรียนรู้และแผนพัฒนาชุมชน การสร้างกลไกลความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆในพื้นที่เพื่อนำไปสู่การสร้างชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างฐานเศรษฐกิจที่แข็ง โดยเน้นการบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ให้สามารถใช้ประโยชน์ในการประสานงานและแผนพัฒนาจังหวัด สนับสนุนการวางแผนยุทธศาสตร์จังหวัด 3 ด้าน คือ ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ด้านการเกษตร
 
................. สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว/ อัสนี พงษ์พันนา ภาพ

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com