FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.กาฬสินธุ์เชิญชวนไปเลือกตั้ง ส.อบจ. ในวันที่ 15 กรกฎาคมนี้ ณ หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้าน

วันที่ 11 ก.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 140 คน)
 
นายอดิศักดิ์ จันทไทย ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์กล่าวว่า ตามที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ในเขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ และเขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอห้วยเม็ก รวม 2 ราย ลาออกเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 255 ที่ผ่านมา คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีมติให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ในวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2554 จึงขอเชิญชวนผู้มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 มกราคม 2554 และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ และเขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอห้วยเม็ก มาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันเลือกตั้ง ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 08.00น.-15.00น.
 
 
................................สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว
 

 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com