FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันเสาร์ที่ 16 ก.ค. นี้ จังหวัดกาฬสินธุ์เปิดให้บริการทำบัตรประชาชนทั่วทุกที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง

วันที่ 13 ก.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 355 คน)
 
          จังหวัดกาฬสินธุ์เปิดให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนแก่เด็กที่มีอายุ 7 ปีบริบูรณ์ ในวันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2554 ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งในจังหวัดกาฬสินธุ์
          ตามที่มีการออก พ.ร.บ. บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2554 กำหนดให้ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีแต่ไม่เกิน 70 ปี ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งในวันที่ 10 กรกฎาคม 2554 จะมีการเปิดบริการให้เด็กอายุตั้งแต่ 7-14 ปี ทำบัตรประจำตัวประชาชนทั่วประเทศ โดยบุคคลที่ต้องมีบัตรเพิ่มขึ้น คือ ผู้มีสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ถึงก่อนครบ 15 ปีบริบูรณ์ (เกิดตั้งแต่วันที่ 9 ก.ค. 39 ถึง 8 ก.ค. 55) และต้องยื่นคำขอมีบัตรต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค. 54 ถึง 8 ก.ค. 55) การยื่นคำขอมีบัตร/การขอมีบัตรใหม่/การขอเปลี่ยนบัตรให้เป็นหน้าที่ของบิดา มารดา ผู้ปกครองหรือบุคคลซึ่งรับดูแลผู้นั้นอยู่เป็นผู้ยื่นคำขอ แต่ไม่ตัดสิทธิบุคคลนั้นที่จะยื่นคำขอด้วยตนเอง จังหวัดกาฬสินธุ์จึงได้กำหนดเปิดให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนแก่เด็กในวันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งในจังหวัดกาฬสินธุ์ และรวบรวมข้อมูลสถานศึกษาและจัดทำแผนการให้บริการส่งให้สถานศึกษานำนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์มาทำบัตรที่สำนักทะเบียน ในวันเสาร์ ประมาณวันละ 100 คนต่อ 1 ชุดบริการ โดยให้เตรียมสูติบัตรหรือเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ (ทะเบียนนักเรียน) แล้วให้ครูหรืออาจารย์ประจำชั้นเป็นผู้ดูแลและให้การรับรอง
          จังหวัด จึงขอให้ผู้ปกครองและกลุ่มบุคคลเป้าหมายเตรียมหลักฐานประกอบการขอทำบัตร เช่น สูติบัตรหรือเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้เพื่อมอบให้กับครู อาจารย์ประจำชั้นที่จะนำนักเรียนมารับบริการตามวันและเวลาที่ สนท.อ./ท้องถิ่น กำหนด และหากมีผู้ประสงค์จะยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชน (บัตรเด็ก) ในวันทำการปกติก็สามารถดำเนินการได้
 
......................................... สุวรรณ์ ศรีอาภรณ์ / ข่าว
http://pr.prd.go.th/kalasin/

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com