FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
กาฬสินธุ์เชิญร่วมประชุมเวทีพิจารณาร่างสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

วันที่ 6 ต.ค. 2553 (จำนวนคนอ่าน 143 คน)
 
          นายแพทย์พิสิทธิ์ เอื้อวงศ์กูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แจ้งว่า ในวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2553 จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำหนดจัดโครงการเวทีพิจารณาร่างสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ขึ้นที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บริเวณศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการจัดเวทีครั้งนี้เพื่อพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเรียนรู้อย่างสมานฉันท์ นำไปสู่การเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ หรือความมีสุขภาพของประชาชนโดยมีประเด็นการพิจารณาร่างจำนวน 6 ประเด็น ได้แก่
          1. หลักเกณฑ์สากลว่าด้วยการตลาดสำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
          2. ความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนพิการ
          3. การแก้ปัญหาวัยรุ่นไทยกับการตั้งครรภ์ ที่ไม่พร้อม
          4. มาตรการสังคมไทยไร้แร่ใยหิน
          5. มาตรการในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านยาสูบ
          6. นโยบายเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ
          ซึ่งทั้ง 6 ประเด็นดังกล่าว เมื่อผ่านเวทีพิจารณาแล้วจังหวัดจะได้จัดส่งความคิดเห็นให้สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาจัดทำนโยบายด้านสุขภาพต่อไป จึงขอเรียนผู้สนใจทุกภาคส่วนเข้าร่วมรับฟังเวทีพิจารณาในวัน เวลา ดังกล่าว
 
.................................... สุรพล คุณภักดี / ข่าว

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com