FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์จัดอบรมหลักสูตร ส.อบต. รุ่นที่ 1/2554

วันที่ 29 ก.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 424 คน)
 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ ให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 118 คน ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรุ่นที่ 1/2554 
          เมื่อเวลา 14.00 น. วันนี้ (29 กรกฎาคม 2554) ที่ห้องทศพร โรงแรมริมปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นายปรัชญา จินต์จันทรวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานปิดการฝึกอบรมหลักสูตรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 1/2554 ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-29 กรกฎาคม 2554 เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) ได้นำความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบลและประชาชนต่อไป โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะ ให้กับผู้ที่ผ่านการอบรม จำนวน 118 คน จากนั้น ประธานรุ่น และรองประธาน ได้นำสมาชิกทุกคนกล่าวคำปฎิญาณตนจะเป็นคนดี ทำงานเพื่อท้องถิ่นอย่างเต็มความสามารถ 
          นายธีระชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 1/2554 ใช้เวลาอบรม 4 วัน 3 คืน มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าอบรม จำนวน 118 คน เป็นชาย 91 คน หญิง 27 คน จาก อบต. 18 แห่ง ในพื้นที่ 13 อำเภอ และจากการประเมินผลการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ทำให้เห็นว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 118 คน ที่เข้ารับการอบรมได้รับการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรที่ได้มาบรรยายให้ความรู้ตามหลักสูตรที่กำหนด จำนวน 10 ชุดวิชา ใช้เวลาในการศึกษาอบรมและจัดกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมได้ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของแต่ละวิชาตามระยะเวลาการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กำหนดทุกคน นอกจากนี้ระหว่างการศึกษาอบรมสมาชิกฯ ทุกคนมีความตั้งใจด้วยความอุตสาหะวิริยะ ให้ความสนใจต่อการเรียน การสอนเป็นอย่างดี ไม่มีปัญหาอุปสรรคใด ๆ มีสุขภาพกายที่สมบูรณ์และมีจิตใจที่เข้มแข็ง มีความรักใคร่กลมเกลียวกัน โดยทางสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ คาดว่าผู้ผ่านการอบรมครั้งนี้จะได้นำความรู้ ที่ได้ไปปฏิบัติและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองต่อไป


.....................................ดวงใจ หงษ์จันทร์/ข่าว/ภาพ
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com