FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ เตรียมจัดแข่งขันกีฬาข้าราชการ ประจำปี 2554

วันที่ 12 พ.ย. 2553 (จำนวนคนอ่าน 125 คน)
 
จังหวัดกาฬสินธุ์ เตรียมจัดแข่งขันกีฬาข้าราชการ ประจำปี 2554
 
จังหวัดกาฬสินธุ์ เตรียมจัดการแข่งขันกีฬาข้าราชการ ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 1 เมษายน 2554 แบ่งการแข่งขันกีฬาออกเป็น 8 ประเภท
 
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 ที่ห้องประชุม 4/2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายถาวร กุลโชติ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมหัวหน้ากลุ่มและเลขานุการกลุ่มกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาข้าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2554 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 1 เมษายน 2554 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของหัวหน้ากลุ่มเกี่ยวกับการจัดการแข่งขัน จำนวนนักกีฬา โดยมีหัวหน้ากลุ่มและเลขานุการกลุ่มทั้ง 6 กลุ่มเข้าร่วมประชุม
 
นายถาวร กุลโชติ ปลัดจังหวัดากฬสินธุ์ กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดทำโครงการแข่งขันกีฬาข้าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2554 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ในหมู่ข้าราชการของจังหวัด เสริมสร้างสมรรถนะของร่างกายและจิตใจแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ อันจะส่งผลต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเพื่อเป็นกิจกรรมอันเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ และเป็นกิจกรรมหนึ่งในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2554 ด้วย สำหรับการแข่งขันกีฬาครั้งนี้แบ่งออกเป็น 8 ประเภท คือ ฟุตบอลชาย, แชร์บอลชาย, แชร์บอลหญิง, เปตองชาย, เปตองหญิง, เปตองผสม และจักรยานแม่บ้าน มี 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 กระทรวงมหาดไทย กลุ่มที่ 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มที่ 3 กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงอุตสาหกรรม กลุ่มที่ 4 สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา กลุ่มที่ 5 กระทรวงแรงงาน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงพลังงาน และกลุ่มที่ 6 กลุ่มพิทักษ์ยุติธรรม มีหน่วยงานกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 
 ...................................ดวงใจ หงษ์จันทร์/ข่าว

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com