FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลกาฬสินธุ์ประชุมย้ำให้กรรมการสอดส่องการทำงานตามโครงการภาครัฐ

วันที่ 5 ส.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 117 คน)
 
          วันที่ 5 สิงหาคม 2554 ที่ห้องประชุม 4/1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายบุรินทร์ รุ่งมณี ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 12 และเป็นประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน
          สาระสำคัญของการประชุมในครั้งนี้ ก็เพื่อสรุปผลการสอดส่องการดำเนินงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ได้คัดเลือกเอาโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด ปี พ.ศ. 2554 เป็นเป้าหมายในการสอดส่องให้ดำเนินการตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2 โครงการ คือ โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกผานางคอย บ้านนางาม ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณ 1,950,000 บาท ซึ่งดำเนินการโดย สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นหน่วยดำเนินการ และ โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการมีงานทำและอาชีพที่ยั่งยืน งบประมาณ 4,000,000 บาท สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นหน่วยดำเนินการ ซึ่งจากผลการสอดส่องติดตามดูแลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งสองโครงการมีการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตามเป้าประสงค์ของแผนงานพัฒนาจังหวัดได้เป็นอย่างดี และจะได้นำเสนอปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาก่อนรวบรวมเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
          ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวว่า คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด เป็นคณะทำงานที่ประกอบไปด้วย ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนที่ทำงานโดยอิสระ มีหน้าที่สอดส่องให้ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ หากพบว่าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติภารกิจไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เช่น ทุจริต คอร์รัปชั่น ทำงานไม่โปร่งใส ไม่คุ้มค่า ก็จะพิจารณารวบรวมเสนอสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้หามาตรการป้องกันและแก้ไขต่อไป
 
……………………………. สุรพล คุณภักดี / ข่าว
สุวรรณ์ ศรีอาภรณ์ / ภาพ
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com