FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดบทความ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับการพัฒนาประเทศในทศวรรษหน้า

วันที่ 15 พ.ย. 2553 (จำนวนคนอ่าน 137 คน)
 
ประกวดบทความ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับการพัฒนาประเทศในทศวรรษหน้า
 
นายช่างทอง โอภาสศิริวิทย์ เลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แจ้งกับประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ว่า ด้วยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งมีหน้าที่ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติก่อนพิจารณาประกาศใช้ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ดำเนินการตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย โดยการให้ความเห็น คำปรึกษา และข้อเสนอแนะที่มาจากกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง จนครบ 10 ปี ในปี 2553 และในโอกาสสำคัญนี้สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงได้จัดโครงการประกวดบทความในหัวข้อ "สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับการพัฒนาประเทศในทศวรรษหน้า” เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบทบาทหน้าที่ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการแก้ปัญหาบ้านเมืองในอนาคต ให้เป็นที่ยอมรับและสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างต่อเนื่อง โดยบทความที่ชนะการประกวดได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร รองชนะเลิศได้รับรางวัล 15,000 บาท 10,000 บาท และ 5,000 บาทตามลำดับพร้อมประกาศนียบัตร ผู้สนใจติต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งผลงานได้ที่ สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (กลุ่มงานประชาสัมพันธ์) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 อาคารรวมหน่วยงานราชการ ชั้น 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทร.0-2141-3246-53
 
 ............................. สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com