FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขนส่งกาฬสินธุ์กำหนดออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการ เทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ

วันที่ 16 พ.ย. 2553 (จำนวนคนอ่าน 115 คน)
 
ขนส่งกาฬสินธุ์กำหนดออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการ เทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ
 
นายสุเทพ นิติวัฒนานนท์ ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดเผยกับประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ จะจัดหน่วยออกให้บริการประชาชน ร่วมกับ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามโครงการ "เทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อสร้างความสมานฉันท์ ประจำปี 2553 ” ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2553 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์จะเปิดให้บริการรับชำระภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ณ จุดบริการ จึงขอเชิญชวนเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถเก๋ง รถตู้ รถปิคอัพและรถจักรยานยนต์ ซึ่งมีความประสงค์จะต่อทะเบียนหรือชำระภาษีรถประจำปี สามารถยื่นชำระได้ตามวันและสถานที่ดังกล่าว โดยนำหลักฐานมาดำเนินการดังนี้ สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ หลักฐานประกันภัยตาม พ.ร.บ. ผู้ประสบภัยจากรถ และ ใบรับรองการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถเอกชน (สำหรับรถยนต์ที่ใช้งานมาแล้วตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และรถจักรยานยนต์ที่ใช้งานมาแล้วตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป) นอกจากนี้ยังเปิดให้บริการออกใบแทนใบอนุญาตขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จากแบบเดิมเป็นเป็นแบบใหม่ ให้บริการเปลี่ยนใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชั่วคราวเป็นใบอนุญาตขับรถชนิด 5 ปี และให้บริการออกใบขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ใหม่ โดยให้ผู้มีความประสงค์จะขอทำใบอนุญาตใหม่ยื่นคำขอล่วงหน้าตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 ณ ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทะเบียนรถ หรือฝ่ายใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ (043)821703-4 ต่อ 14 หรือ 17 ในวันเวลาราชการ
 
 ............................... สุวรรณ์ ศรีอาภรณ์ / ข่าว

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com