ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.กาฬสินธุ์ กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบคัว ในวันที่ 23 พฤศจิกายนนี้

วันที่ 18 พ.ย. 2553 )
 
จังหวัดกาฬสินธุ์ เตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ มีการเดินรณรงค์ นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับความรุนแรงต่อเด็ก สตรี
          เมื่อเวลา 14.00 น. วานนี้ (17 พฤศจิกายน 2553) ที่ห้องประชุม 4/1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายถาวร กุลโชติ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการกาฬสินธุ์ ร่วมใจรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว เพื่อหารือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2554 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม
          นายสาย เตรียมไธสง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2542 เห็นชอบให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็น "เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี” โดยระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อสร้างกระสังคมให้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว สำหรับจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำหนดจัดโครงการกาฬสินธุ์ร่วมใจรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2554 ขึ้นในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงานประมาณ 300 คน มีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเดินรณรงค์ยุติความรุนแรงไปตามถนนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ การประกาศเจตนารมณ์ยุติความรุนแรง การแสดงละครบทบาทสมมุติเรื่องความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว การประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของศูนย์ประชาบดี 1300 ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 และการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน
 
......................................... ดวงใจ หงษ์จันทร์ ข่าว / ภาพ