FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
เกษตรกาฬสินธุ์แจงแนวทางปฏิบัติขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ กรณีพื้นที่การเกษตรประสบอุทกภัย ปี 2554

วันที่ 6 ต.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 153 คน)
 
เกษตรกาฬสินธุ์แจงแนวทางปฏิบัติขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ กรณีพื้นที่การเกษตรประสบอุทกภัย ปี 2554 เพื่อให้เกษตรกรที่เดือดร้อนจริงๆ ได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรม
          นายปัญญา ศิลปะ เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยสถานการณ์ความเสียหายด้านการเกษตรจากน้ำท่วมของจังหวัดกาฬสินธุ์ ว่า ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2554 มีรายงานความเสียหาย 18 อำเภอ 110 ตำบล 953 หมู่บ้าน เกษตรกรเดือดร้อน 19,585 ครัวเรือน มีพื้นที่เกษตรคาดว่าจะเสียหาย ข้าว 138,403 ไร่ พืชไร่ 18,817 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 352 ไร่ รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 157,948 ไร่ และคาดว่าพื้นที่ประสบภัยจะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
           เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จากความเสียหายที่เกิดขึ้นหลายกรณี มีบางกรณีที่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรยังเข้าใจไม่ตรงกันเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติให้ความช่วยเหลือ จึงขอชี้แจง ดังนี้ 1. กรณีน้ำท่วมช่วงข้าวตั้งท้อง (ท่วมจุดสร้างรวง) แม้ท่วมไม่มิดต้นข้าว หากน้ำท่วมเกิน 3 วัน ถือว่าเสียหายสิ้นเชิง ขอรับความช่วยเหลือได้ 2. กรณีเกษตรกรมีพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ถูกน้ำท่วมเสียหาย แต่เกษตรกรได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01) แล้ว ขอรับความช่วยเหลือได้ และ 3. กรณีเกษตรกรไม่ได้ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ (ทพศ.) และไม่ได้ขึ้นทะเบียน ทบก.01 สามารถยื่นขอขึ้น ทบก.01 ได้ใหม่ และขอรับความช่วยเหลือได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจจากการตรวจสอบและรับรองข้อมูลของคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลระดับหมู่บ้านเป็นสำคัญ
           เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวอีกว่า การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนี้ จะให้เกษตรกรที่ได้รับความเดือนร้อนจริงๆ เท่านั้น หากมีผู้ใดแจ้งข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและเป็นจริงแก่เจ้าพนักงาน มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากกำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน ลงนามรับรองข้อมูลที่ไม่เป็นจริง จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 162 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 14,000 บาท ทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรที่เดือดร้อนจริงๆ ได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรมมากที่สุด
 
 .................................................. เอกสารข่าว สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com