FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ประชุมรับฟังแผนแม่บทพัฒนาอีสานตอนกลาง

วันที่ 12 ต.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 911 คน)
 
          วันที่ 12 ตุลาคม 2554 ที่ห้องดอกเกด โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ร่วมกับ สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นแผนแม่บทยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง โดยมีนายปรัชญา จินต์จันทรวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน
          รองศาสตราจารย์สุเมธ แก่นมณี รักษาการผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการจัดประชุมในครั้งนี้เพื่อเสนอประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทการพัฒนากลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ รับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทการพัฒนากลุ่มจังหวัด ซึ่งมีแนวคิดเพื่อการจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ซึ่งประกอบด้วย แนวคิดอีสานสร้างคน หลักการก็คือการพัฒนาขีดความสามารถ ความคิดเห็นให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคน รวมถึงการเพิ่มทักษะสร้างโอกาสทางการแข่งขันรองรับการรวมกลุ่มของประชาคมอาเซียนในอนาคต เช่น โครงการพัฒนาช่างฝีมือระดับสูง ฐานข้อมูลช่างฝีมือ การจัดการการเงินทั้งในระดับครัวเรือนและชุมชน แนวคิดอีสานนอนนา คือการสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรภาคเกษตรกรรมที่พออยู่พอกิน สู่การเกษตรเพื่อการค้าและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอก เพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ให้มากขึ้น ให้ส่งผลต่อธุรกิจเกี่ยวข้องสามารถเข้ามาลงทุนและดำเนินการได้ เช่น ธุรกิจโรงอบข้าว เป็นต้น และแนวคิดอีสานเพิ่มค่า คือการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้และลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สร้างความตระหนัก รับรู้ในการจัดเก็บขยะ สิ่งของใช้แล้ว ทั้งในเมืองและชนบท ให้สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก
          ซึ่งแนวคิดทั้งสามทางเป็นสิ่งที่กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ มีขีดความสามารถในการทำได้เพราะพื้นฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ขนบธรรมเนียม และผลผลิตต่าง ๆ มีศักยภาพเพียงพอ
 

.............................. สุรพล คุณภักดี / ข่าว
อัสนี พงษ์พันนา / ภาพ
 

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com