FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.กาฬสินธุ์รับสมัครเป็นอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัด

วันที่ 17 ต.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 193 คน)
 
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์ รับสมัครอนุกรรมการกองทุนฯ แทนชุดเดิมที่จะหมดวาระดำรงตำแหน่ง โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2554
          นางพาขวัญ พวงมาลี หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ด้วยคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัด หมดวาระในการดำรงตำแหน่งในวันที่ 13 กันยายน 2554 และวันที่ 13 ตุลาคม 2554 เพื่อให้การดำเนินงานของทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เป็นไปตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 เห็นชอบหลักเกณฑ์การสรรหาคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งวิธีการรับสมัครรับเลือก คือ ผู้สมัครเสนอชื่อตนเอง, องค์กรเกษตรกรที่ผ่านการรับรองขึ้นทะเบียนแล้วในเขตจังหวัดเสนอชื่อ, ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรเอกชน และกรณีจังหวัดใดที่มีผู้สมัครไม่ครบจำนวน ให้ผู้แทนเกษตรกรในภาคนั้น ๆ และสำนักงานสาขาจังหวัด เป็นผู้เสนอชื่อแทน หลักฐานประกอบการสมัคร ได้แก่ ใบสมัคร, รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 รูป, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด, สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
          โดยกำหนดเปิดรับสมัครวันที่ 1-31 ตุลาคม 2554 สำหรับกรุงเทพฯ ยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานใหญ่ เลขที่ 101 อาคาร อ.ต.ก.หลังเดิม ถนนกำแพงเพชร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ส่วนภูมิภค สมัครได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาฯ โดยจังหวัดกาฬสินธุ์สมัครได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ อาคาร 3 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-815835


...................................... ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com