FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
กาฬสินธุ์เตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี 2553-2554

วันที่ 23 พ.ย. 2553 (จำนวนคนอ่าน 130 คน)
 
     นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ด้วยลักษณะอากาศในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย ปี 2553-2554 จะเริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม 2553 ถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2554 เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ ทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีอุณหภูมิลดลง โดยในเดือนธันวาคม ถึง มกราคมเป็นช่วงกลางฤดูหนาว ความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาต่อเนื่องมากขึ้น ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว รวมทั้ง เพื่อให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัย จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวขึ้น ที่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ เลขที่ 129 ถนนภิรมย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ หมายเลขโทรศัพท์ 043-814843 มท.41162 เพื่อทำหน้าที่อำนวยการปฏิบัติงานป้องกัน ระงับ และบรรเทาภัยจากภัยหนาว และเพื่อสนับสนุนกำลัง เครื่องมือ เครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆได้ทันท่วงทีที่มีการร้องขอ และเพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสาร และการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนทั้งในและนอกพื้นที่ในการประสานการปฏิบัติการระงับและบรรเทาภัย
     ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยอีกว่า จังหวัดกาฬสินธุ์จึงขอแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูง และบริเวณที่เสี่ยงภัยเกี่ยวกับภัยหนาว อันเนื่องจากลมกระโชกแรงและสภาวะอากาศหนาวเย็นที่มีผลกระทบต่อบ้านเรือน โรงเรียน พืชผลทางการเกษตรของเกษตรกร ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ให้เตรียมการระมัดระวังอันตราย รวมทั้ง ให้ดูแลรักษาสุขภาพ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และเด็กเล็ก ซึ่งอาจเจ็บป่วยจากภาวะอากาศหนาวเย็น สำหรับประชาชนที่ก่อกองไฟเพื่อคลายหนาวให้ระมัดระวังการเกิดอัคคีภัยด้วย
.................................. สุวรรณ์ ศรีอาภรณ์ / ข่าว

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com