FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ราชมงคลกาฬสินธุ์จัดพิธีถวายพระพรชัยเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช

วันที่ 2 ธ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 266 คน)
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ จัดพิธีถวายพระพรชัย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และปิด "โครงการออมวันละบาทถวายมหาราชของปวงชน” พร้อมนำเงินที่ได้จากการออมกว่า 300,000.-บาท ถวายแด่พ่อหลวง
          เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2554 ณ อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และพิธีถวายพระพรชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2554 และปิด "โครงการออมวันละบาทถวายมหาราชของปวงชน” โดยมีคณะอาจารย์ นักศึกษา กว่า 1,000 คน เข้าร่วมพิธี
          ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดทำโครงการ มทร.อีสาน ร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์ 84 พรรษา มาหามงคล "ออมวันละบาทถวายมหาราชของปวงชน” ขึ้น โดยได้ดำเนินกิจกรรมมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2553 – ธันวาคม 2554 รวมระยะเวลา 1 ปี ซึ่งได้มอบกระปุกออมสินให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ในโครงการออมวันละบาท ถวายราชของปวงชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องการออมและเป็นการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการดังกล่าวดำเนินการเสร็จเรียบร้อยในเดือนธันวาคม 2554 สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ได้รวบรวมเงินจากกระปุกออมของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ กว่า 4,000 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 300,000 บาท ร่วมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยและพวกเราทุกคนก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่าน
 
 ...................................... ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com