FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
พ่อค้าต่างถิ่นกว้านซื้อข้าวเหนียวเขาวงราคาสูงกว่าราคาประกัน

วันที่ 14 ธ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 160 คน)
 
ที่ห้องประชุม 4/1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2554 ได้มีการประชุมคณะกรรมการโครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่เขาวง โดยมีนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธาน วัตถุประสงค์เพื่อการรับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานและขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ ลำพะยังตอนบนและพิจารณางบประมาณรายจ่ายตามแผนงานโครงการต่างๆ
 
นายสำนัก กายาผาด เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาและขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่อำเภอเขาวงเป็นการต่อยอดจากโครงการที่เกษตรกรในพื้นที่รับน้ำจากลำพะยังตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยกำหนดไว้ 3 ขั้นตอน คือ การผลิตแบบพอเพียง ด้วยการปรับแนวคิดของเกษตรกรให้ปลูกพืชที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย ผสมผสานกับวัฒนธรรมเดิมให้เป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ การรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อให้มีอำนาจต่อรอง และการร่วมมือกับแหล่งเงินทุนและองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง สำหรับสินค้าหลักที่สำคัญประกอบด้วย ข้าวเขาวง ซึ่งได้รับมาตรฐาน GI มาแล้ว โคเนื้อ พืชฤดูแล้ง และหัตถกรรม โดยเฉพาะข้าวเหนียวเขาวงเป็นข้าวที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากในขณะนี้ ได้มีพ่อค้าทำการซื้อขายล่วงหน้า หรือที่เรียกว่าตกเขียว เป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นในขณะนี้ ได้มีพ่อค้าต่างถิ่นเข้ามาตะเวนซื้อในราคากิโลกรัมละ 18 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาประกันของรัฐบาลที่กิโลกรัมละ 16 บาท ทำให้ข้าวขาดแคลนไม่มีขายและพ่อค้าก็ยังได้นำไปปลอมปนกับข้าวอื่นขายในนามข้าวเหนียวเขาวง
 
นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เสนอแนะว่า เกษตรกรควรมีการรวมกลุ่มกันขายให้กับสหกรณ์ที่มีอยู่แล้ว และแปรรูปขายเองโดยใช้แบรนด์ของเขาวง ซึ่งจะทำให้มีอำนาจในการต่อรองราคาและรักษาชื่อเสียงของข้าวเหนียวเขาวงไว้ จะทำให้สหกรณ์มีรายได้และสมาชิกก็จะได้มีเงินปันผลเพิ่มมากขึ้น และให้สหกรณ์ทำการซื้อล่วงหน้า หรือตกเขียวจากสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ
 
 
.......................................................สุรพล คุณภักดี/ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com