FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.กาฬสินธุ์ จัดงาน “พลังความร่วมมือ พลังความรู้สู่สุขภาพดีวิถีไทกาฬสินธุ์”

วันที่ 14 ธ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 347 คน)
 
          สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ท้องถิ่น "พลังความร่วมมือ พลังความรู้สู่สุขภาพดีวิถีไทกาฬสินธุ์” มุ่งขับเคลื่อนให้ชาวกาฬสินธุ์มีสุขภาพดีพอเพียงในปี พ.ศ.2555
          เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (14 ธันวาคม 2554) ที่ห้องทศพร โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2555 กับหน่วยงานราชการ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ภาคเอกชน และสื่อสารมวลชน ในการร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ สู่การบรรลุวิสัยทัศน์ "ชาวกาฬสินธุ์มีสุขภาพดีแบบพอเพียง ในปี พ.ศ.2555” โดยมีนายปรัชญา จินต์จันทรวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นสักขีพยาน และมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงาน ชุมชน ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น, ประกาศเชิดชูเกียรติ คนดีสุขภาพดี ตามโครงการตำบลชุมชนต้นแบบ คนดีสุขภาพดี ประจำปี 2554
          นายแพทย์พิสิทธิ์ เอื้อวงศ์กูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ สู่การบรรลุวิสัยทัศน์ คือ "ชาวกาฬสินธุ์มีสุขภาพดีแบบพอเพียง ในปี พ.ศ.2555” และได้ดำเนินงานแล้ว 4 ปี และปีนี้เป็นปีสุดท้ายของการดำเนินงาน ซึ่งในการลงพื้นทีปฏิบัติงานได้มีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ตั้งแต่หน่วยงานระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล จนถึงระดับชุน เพื่อขับเคลื่อนวาระสุขภาพไปสู่เป้าหมายร่วมกัน 2 ประการ คือการลดป่วย และลดตายด้วยโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาสำคัญของจังหวัด อาทิ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ปัญหาอนามัยแม่และเด็ก และให้ชาวกาฬสินธุ์นำเรื่องสุขภาพเป็นวัฒนธรรมและวิถีในการดำรงชีวิต โดยสีปีที่ผ่านมาได้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน เกิดรูปแบบการดูแลสุขภาพระดับชุมชนโดยใช้สุขศาลาหมู่บ้าน, อสม.ดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ถึงบ้าน, อปท.ทุกแห่งจัดตั้งกองทุนสุขภาพ การให้บริการหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน และได้ริเริ่มให้มีตำบลชุมชนต้นแบบคนดีสุขภาพเพื่อเป็นต้นแบบในการเรียนรู้ ศึกษางาน ในการจัดการสุขภาพโดยท้องถิ่นและชุมชน ทำให้จังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับรางวัลผลงานทั้งระดับประเทศ ภาคและเขต ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้เครือข่ายทางสุขภาพได้จัดแสดงนิทรรศการผลงานนวัตกรรมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ได้รับชมด้วย


....................................... ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com