FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดโครงการพัฒนาประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ประจำปี ๒๕๕๕

วันที่ 26 ธ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 115 คน)
 
          นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร แจ้งกับ ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ว่า ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กำหนดจัดโครงการพัฒนาประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๕๕ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาและเข้าใจช่องทางการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองได้อย่างเหมาะสม ตลอดจน สร้างจิตสำนึกให้เยาวชนรุ่นใหม่มีวิสัยทัศน์ วิถีความคิด วิถีชีวิตคุณธรรม จิตสำนึกและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม คือ เยาวชน ชาย-หญิง อายุระหว่าง ๑๕-๒๐ ปี ทุกจังหวัดทั่วประเทศในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญและสายอาชีพ และ/หรือระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า รวมทั้งสิ้น ๓๒๐ คน กำหนดจัด ๒ รุ่น รวม ๑๐ วัน รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๕ มีนาคม - ๓ เมษายน ๒๕๕๕ ณ สถาบันวิชาการทีโอที เลขที่ ๑๗๔ ซอยงามวงศ์วาน ๑๗ ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยฯ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โทร. ๐-๒๒๔๔-๒๕๑๕-๘
 
................................... สุนทรียา สุวรรณโคตร นศ.ฝึกงาน / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com