FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

วันที่ 10 ม.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 135 คน)
 
          สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับแจ้งจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลินี บุณยรัตพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2555 ซึ่งได้เปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2 ลักษณะ คือ หลักสูตรภาคปกติที่กำหนดเวลาเรียนในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. และหลักสูตรภาคพิเศษที่กำหนดเวลาเรียนนอกเวลาราชการ ระหว่างเวลา 18.00-21.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเวลา 09.00-16.30 น.
          สำหรับคุณสมบัติผู้สมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตประจำสาขาวิชา ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันใด ๆ เนื่องจากกระทำความผิดหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสีย และไม่เคยต้องรับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก สามารถยื่นใบสมัครเข้ารับการเลือกด้วยตนเองได้ที่อาคารท่าชัย ชั้น 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ระหว่างวันที่ 13-22 มกราคม 2555 เวลา 09.00-15.30 น. หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.grad.ru.ac.th

............................... ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com