FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดกิจกรรมการคัดเลือกผลงานสร้างสรรค์เพื่อมอบรางวัล “ PM’S CREATIVE AWARD”

วันที่ 20 ธ.ค. 2553 (จำนวนคนอ่าน 99 คน)
 
          นายพิชัย คิวานนท์ พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งกับประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ว่า เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เผยแพร่พระเกียรติคุณ ร่วมแสดงความประทับใจในพระอัจฉริยภาพ และเพื่อให้ประชาชนเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในฐานนะที่ทรงเป็น "พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” รวมทั้ง ปลูกฝังและส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้มีทุนทางสังคมของ ความคิดสร้างสรรค์ นักประดิษฐ์คิดค้น พัฒนา ตลอดจนส่งเสริมให้คนไทยร่วมมือร่วมใจกันในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความเจริญของประเทศชาติสืบไป จึงเห็นควรยกย่องและประกาศพระเกียรติคุณสนับสนุนให้ความสำคัญต่อผู้ประกอบการ นักออกแบบ นักสร้างสรรค์ ที่ประสบความสำเร็จ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนต่อไป กระทรวงพาณิชย์ จึงจัดกิจกรรมการมอบรางวัล PM’S CREATIVE AWARD ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการต้นแบบของพสกนิกรไทย "ในหลวง” กับ "การคิดสร้างสรรค์” ให้แก่ผู้สร้างสรรค์ผลงานดีเด่น (Best of the Best) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานที่มีเอกลักษณ์และคุณค่าอันจะเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาเศรษฐกิจประเทศต่อไป โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่มีลักษณะพิเศษที่โดดเด่น ของผลิตภัณฑ์ สินค้า หรือบริการ เป็นผลงานสร้างสรรค์ที่ไม่ลอกเลียนแบบใคร หรือเป็นนวัตกรรมใหม่ ที่สามารถสร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆ ให้กับสังคมไทย (Creativity, Originality or Innovation) และเป็นผลงานที่แสดงออกถึง การอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี มีเอกลักษณ์ความเป็นไทย หรือส่งเสริมภูมิปัญญาไทย (Thainess) เป็นผลงานที่สร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงธุรกิจ (Business value) เป็นผลงานที่ปรากฏต่อสาธารณชน และเป็นที่ยอมรับมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี และสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีเอกสารหรือหลักฐานที่สามารถนำมาอ้างอิงได้ (Popularity)
          พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์กล่าวอีกว่า บุคคล นิติบุคคล องค์กร สมาคม หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับสาขารางวัลนั้นๆ สามารถเสนอชื่อและส่งผลงานพร้อมเอกสารนำเสนอผลงาน (Presentation) โดยส่งใบสมัครพร้อมผลงานด้วยตัวเองหรือส่งทางไปรษณีย์ได้ที่ สำนักเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ระยะเวลาการส่งผลงาน ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 ถึง 31 มกราคม 2544 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ipthailand.go.th/pmcreativeaward หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2547 4689 โทรสาร 0 2547 4681 Email: pmcreativeaward@gmail.com
 
………………………… สุวรรณ์ ศรีอาภรณ์ / ข่าว

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com