FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
การเตรียมรับสถานการณ์สำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งก้ามกรามในฤดูหนาว

วันที่ 21 ธ.ค. 2553 (จำนวนคนอ่าน 394 คน)
 
นายอุทัย สิงห์โตทอง ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แจ้งว่า ด้วยภูมิอากาศของประเทศไทย ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2553 เป็นต้นไป จะมีสภาพอากาศที่หนวเย็นยาวนานกว่าทุกปี อุณหภูมิน้ำลดต่ำลง กุ้งก้ามกรามที่เกษตรกรเลี้ยงกินอาหารลดลง ส่งผลทำให้กุ้งน๊อคตายได้ ดังนั้นเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งก้ามกราม ควรดูแลในช่วงฤดูหนาวดังนี้
 1. ติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด
2. ควรมีบ่อพักน้ำเพื่อเก็บกักน้ำใช้ในการเปลี่ยนถ่ายให้เพียงพอตลอดการเลี้ยงกุ้ง
3. ลดปริมาณความหนาแน่นของกุ้งที่เลี้ยงในบ่อ จับกุ้งที่ได้ขนาดออกจำหน่าย
4. ลดปริมาณอาหารลง เพราะอากาศหนาวทำให้อุณหภูมิน้ำในบ่อเลี้ยงลดลง กุ้งกินอาหารลดลง หากอุณหภูมิน้ำในบ่อเลี้ยงต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส ควรเปลี่ยนเวลาให้อาหารในช่วงอุณหภูมิสูง เช่น ตอนเที่ยงและอย่าให้มีอาหารตกค้างในบ่อเลี้ยงจะทำให้น้ำเสีย 5. เพิ่มปริมาณออกซิเจนโดยใช้เครื่องเพิ่มออกซิเจน หรือใช้เครื่องสูบน้ำ สูบน้ำจากก้นบ่อ พ่นให้สัมผัสอากาศแล้วตกลงในบ่อ 6. มีการควบคุมคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ คือความเป็นกรด – ด่าง (PH) เท่ากับ 7.5-8.5 ความโปร่งใสของน้ำ 35-40 เซนติเมตร ปริมาณอัลคาไลน์ 80-120 พีพีเอ็ม 7. หากพบว่ากุ้งก้ามกรามที่เลี้ยงเป็นโรค ให้ฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนในปริมาณ 30-40 กิโลกรัมต่อไร่ ทิ้งไว้ 2-3 วัน 8. ควรมีการวางแผนการเลี้ยงหรืองดเว้นการเลี้ยงกุ้ง ในช่วงปลายฝฝนต้นหนาวหรือฤดูหนาว

เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 043-811034, โทรสาร 043-815254 ได้ในวัน เวลาราชการ

.....................................สุรพล คุณภักดี/ข่าว

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com