FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
กาฬสินธุ์ชี้แจงการดำเนินงานโครงการสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติฯ ให้กับกลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร

วันที่ 21 ธ.ค. 2553 (จำนวนคนอ่าน 103 คน)
 
สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ ขั้นตอนการปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 ให้กับกลุ่มเกษตรกร สถาบันการเกษตร และสถาบันสหกรณ์ทุกประเภท
 
เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (21 ธันวาคม 2553) ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ ได้มีการประชุมภายใต้โครงการ "สหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554” โดยมีนายทวีวัฒน์ แสงสว่าง สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน สำหรับการประชุมครั้งนี้เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ วิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมทุกกิจกรรมภายใต้โครงการฯ ให้กับประธานกรรมการ ผู้จัดการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตลอดจนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ให้การขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ของทุกภาคส่วนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีผู้แทนสถาบันเกษตรกร จำนวน 159 สถาบัน สหกรณ์ทุกประเภท 99 สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 60 กลุ่ม เข้าร่วมประชุม
 
นายทวีวัฒน์ แสงสว่าง สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า โครงการสหกรณ์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 เกิดขึ้นจากสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อขบวนการสหกรณ์ คือ ทรงพระราชดำริให้นำระบบสหกรณ์เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพพสกนิกร โดยให้ประชาชนร่วมตัวกัน ร่วมกันแก้ปัญหา พัฒนาการประกอบอาชีพ และโครงการนี้ ยังเปิดโอกาสให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี รู้รักสามัคคี ดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและยึดมั่นในอุดมการณ์ โดยขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการภายใต้โครงการนี้ประกอบด้วยกิจกรรมหลักที่สอดคล้อง สนับสนุนอุดมการณ์หลักการ และวิธีการสหกรณ์ จำนวน 2 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม และประชาสัมพันธ์ มีกิจกรรมสนับสนุน คือ 1. เสริมสร้างการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 2.ออมทรัพย์ออมความดี 3. ลดดอกเบี้ยเงินกู้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 4.เชิดชูเกียรติปราชญ์สหกรณ์ 5.ปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทด้วยความดีและการให้ และ 6.การประชาสัมพันธ์เพื่อสหกรณ์ โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึง 30 กันยายน 2554
 
....................................ดวงใจ หงษ์จันทร์/ข่าว

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com