FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
กาฬสินธุ์เตรียมคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2553

วันที่ 22 ธ.ค. 2553 (จำนวนคนอ่าน 95 คน)
 
          นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น โดยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานอนุกรรรมการ ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดตามคู่มือการคัดเลือกฯ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2553 และจัดพิธีเชิดชูเกียรติในวันที่ 3 เมษายน 2554 ในการนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้มอบหมายให้จังหวัดดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น และแจ้งผลการดำเนินการไปยังกลุ่มบริหารบุคล สำนักอำนวยการ สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 30 กุภาพันธ์ 2553 จังหวัดกาฬสินธุ์จึงขอให้แต่ละส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสังกัดที่มีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในคู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2553 หน่วยงานละไม่เกิน 2 คน เป็นข้าราชการ 1 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน โดยให้ส่งผลการคัดเลือกของแต่ละหน่วยงานไปที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 24 มกราคม 2554 โดยให้จัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณา จำนวน 12 ชุด
 
.............................. สุวรรณ์ ศรีอาภรณ์ / ข่าว

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com