FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
อำเภอดอนจานอบรมยุวชนอาสาสมัครปกป้องสถาบัน

วันที่ 26 พ.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 276 คน)
 
          บ่ายวานนี้ ( 25 พ.ค.55) นายสมศักดิ์ สวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการอบรมยุวชนอาสาสมัครปกป้องสถาบัน และกิจกรรม 1 เยาวชน 1 กิจกรรม ตามรอยพ่อ ซึ่งอำเภอดอนจานจัดขึ้น ที่วัดหนองคอนสวรรค์ บ้านแจ้งจม ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย เยาวชนจากตำบลดอนจาน ,ตำบลม่วงนา ,ตำบลดงพยุง ,ตำบลนาจำปา ,และตำบลสะอาดไชยศรี รวมจำนวน 100 คน
          นายจเร ขวัญเกิด นายอำเภอดอนจาน กล่าวรายงานว่า โครงการการอบรมยุวชนอาสาสมัครปกป้องสถาบัน และกิจกรรม 1 เยาวชน 1 กิจกรรม ตามรอยพ่อ ซึ่งอำเภอดอนจานจัดขึ้นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้เยาวชน มีจิตสำนึกความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ มีความรู้ ความเข้าใจในการน้อมนำเอาองค์ความรู้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน ตลอดจนนำความรู้ที่ได้รับ เพื่อสร้างความปรองดอง และฟื้นฟูประชาธิปไตยของคนในชาติ รวมถึงป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดประสิทธิผลเป็นรูปธรรมสูงสุดต่อไป สำหรับหลักสูตรการฝึกอบรม เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม โดยทีมวิทยากรมืออาชีพจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งนี้ใช้ระยะเวลาในการอบรม 3 วัน 2 คืน
          ทางด้านนายสมศักดิ์ สวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า หากเยาวชนได้รับการเพาะบ่มจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรู้ถึงแนวทางแห่งความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์แล้ว เชื่อว่าเยาวชนเหล่านี้จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีความสุข ครอบครัวอบอุ่นและ นำพาประเทศชาติสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างแน่นอน
 
 ......................................................... วิภาดา รัตนโรจนา / ข่าว
อัสนี พงษ์พันนา / ภาพ
 

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com