FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
กาฬสินธุ์คัดสรรสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2555

วันที่ 31 พ.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 221 คน)
 
วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ที่ห้อประชุม 4/2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการประชุมคัดสรรสตรีไทยดีเด่นจังหวัดกาฬสินธุ์ประจำปี 2555 โดยมีนาย สุวิทย์ สุบงกฎ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธาน
 
สาระสำคัญในครั้งนี้ ก็เนื่องด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้วันที่ 1 สิงหาคม เป็นวันสตรีไทย ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ ปี 2547 สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้จัดกิจกรรมวันสตรีไทย วัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2555 และเฉลิมฉลองวันสตรีไทย วันที่ 1 สิงหาคม 2555 โดยจัดให้มีโครงการคัดสรรสตรีไทยดีเด่นเพื่อสรรเสริญยกย่องและประกาศเกียรติคุณสตรีไทยดีเด่นอุทิศตนสร้างผลงานดีเด่น มีบทบาทสำคัญต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมจังหวัดละ 1 คน
 
โดยผลการคัดเลือกสตรีไทยดีเด่นจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2555 คือ นาง นิภา สุวรรณสุจริต อาชีพรับราชการ ตำแหน่ง นายอำเภอนามน เสนอโดยที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลงานและกิจกรรมดีเด่นที่ประจักษ์ในปัจจุบัน ความชำนาญพิเศษ ด้านการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบภัยพิบัติ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ด้านการปกครอง พัฒนาและด้านการบริหารจัดการองค์กร การเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติที่ผ่านมาและแนวคิดที่จะดำเนินการต่อไปในอนาคต ร่วมกิจกรรมรณรงค์และลดความรุนแรงต่อสตรีในวันสตรีสากล ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมของสตรีในเครือข่ายสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทุกองค์กรในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ แนวคิดที่จะดำเนินการต่อไปในอนาคตคือ การจัดทำโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต รวมพลังสู้อนาคตที่ยั่งยืน โดยการจัดฝึกอบรมอาชีพตัดผมชายให้แก่ผู้ต้องขังหญิงให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นการให้กำลังใจแก่ผู้ต้องขังหญิงที่ได้กระทำผิด และกลับใจเป็นคนดีต่อไป
 
 ........................ สุรพล คุณภักดี / ข่าว อัสนี พงษ์พันนา / ภาพ 
 
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
 
100%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
0%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com