FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
กาฬสินธุ์ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามมาตรการลดใช้พลังงานหน่วยงานภาครัฐตั้งเป้าลด 10%

วันที่ 5 มิ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 110 คน)
 
จังหวัดกาฬสินธุ์จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามมาตรการลดใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายให้หน่วยงานราชการลดใช้พลังงานลงอย่างน้อย ร้อยละ 10
          เมื่อบ่ายวันนี้ 5 มิถุนายน 2555 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม 4/1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามมาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐของหน่วยงานราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ส่วนราชการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งราชการส่วนภูมิภาคและราชการส่วนกลาง ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าร่วมประชุม จำนวน 88 หน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้พลังงานของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีเป้าหมายลดลง ร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับการใช้พลังงาน ปี พ.ศ. 2554 และเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและตระหนักถึงความสำคัญในการประหยัดพลังงานของบุคลากรทุกระดับ รวมทั้ง เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้พลังงานให้เป็นผู้รู้คุณค่า ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
          นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2555 ให้หน่วยงานราชการดำเนินมาตรการลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย 10% (เมื่อเทียบกับการใช้พลังงาน ปี พ.ศ. 2554) เพื่อลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อลดการใช้พลังงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติในการลดปริมาณการใช้พลังงาน ให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
 
.............................. สุวรรณ์ ศรีอาภรณ์ ข่าว / ภาพ
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com