FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าส่งต่องานจดทะเบียนพาณิชย์สู่เทศบาลและ อบต.ทั่วประเทศ

วันที่ 27 ธ.ค. 2553 (จำนวนคนอ่าน 451 คน)
 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมมือกับ อบจ. เพื่อถ่ายโอนงานจดทะเบียนพาณิชย์จาก อบจ. ให้แก่เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554
          นายสำราญ จันทะเสน หัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า เดิมงานจดทะเบียนพาณิชย์นั้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ถ่ายโอนไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เป็นผู้รับจดทะเบียน แต่ในปัจจุบันกิจการค้าได้ขยายตัวอย่างกว้างขวางและเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ไม่ต้องเดินทางมายื่นจดทะเบียนพาณิชย์ที่ตัวจังหวัด ซึ่งจะเป็นการประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ดังนั้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้ร่วมมือกับ อบจ., เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ทั่วประเทศ เพื่อถ่ายโอนภารกิจงานทะเบียนพาณิชย์กระจายสู่ภูมิภาคให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ จำนวน 7,776 แห่ง ผู้ประกอบการสามารถเดินทางมาจดทะเบียนพาณิชย์ได้ โดยใช้ระยะเวลาและระยะทางที่น้อยลงกว่าเดิม ทั้งนี้ ผู้ประกอบกิจการจะต้องไปยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ ณ เทศบาล และ อบต. ที่กิจการนั้น ๆ ตั้งอยู่ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มประกอบกิจการ หรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน หรือวันเลิกประกอบกิจการค้า ซึ่งกิจการที่ต้องจดทะเบียนฯ ได้แก่ โรงสีข้าว โรงเลื่อย ค้าปลีก ค้าส่ง กิจการขนส่ง ขายเครื่องประดับอัญมณี หัตถกรรม ร้านอินเตอร์เน็ต โรงรับจำนำ โรงแรม ร้านคาราโอเกะ ตู้เพลง กู้ยืมเงิน ซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ขายสินค้าและบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ขาย ให้เช่า ผลิต รับจ้างผลิตซีดี ดีวีดีเพลงและภาพยนตร์ เป็นต้น โดยผู้ระกอบการสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 02-5475050 หรือ สายด่วน 1570 หรือ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-811435 องค์การบริหารส่วตจังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 043-816061 หรือที่เทศบาล และ อบต.ทุกแห่งทั่วประเทศ และที่ http://www.dbd.go.th/
 
............................................ ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ข่าว

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com