FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์จัดแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตย

วันที่ 22 มิ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 159 คน)
 
          นางสาววิภาดา รัตนโรจนา ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เผยว่า ตามที่กรมประชาสัมพันธ์ ได้มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยนั้น ทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 27 มิถุนายน 2555 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 12 แห่ง ที่เลือกกลุ่มเป้าหมายนี้เพราะนักเรียนกลุ่มนี้มีความใกล้ชิดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้สัมผัสการเลือกตั้งทุกระดับตั้งแต่การเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน เลือกตั้งนายก อบจ. เลือกตั้ง อบต. เลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดกาฬสินธุ์ และยังมีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งได้หมู่บ้าน ชุมชน ของตนเอง
          สำหรับวิธีการจัดกิจกรรม ได้แก่ การจัดทีมเข้าแข่งขัน 12 ทีม ๆ ละ 3 คน ในภาคทฤษฎีก็จะมีการตอบปัญหาประชาธิปไตย จำนวน 15 ข้อ โดยวิทยากรจะเป็นผู้อ่านคำถาม และมีคำตอบให้เลือก ก ข ค ว่าข้อใดถูก ผู้เข้าร่วมแข่งขันก็จะปรึกษากันและเมื่อได้คำตอบแล้วก็จะยกป้ายแสดง จากนั้นวิทยากรก็จะได้เฉลยข้อที่ถูกต้อง ในภาคปฏิบัติก็ได้กำหนดให้ทีมที่เข้าแข่งขันสมมุติเป็นตัวแทนผู้สมัครในการหาเสียงที่ถูกต้องตามหลักประชาธิปไตย ใช้นโยบายและวิธีการต่าง ๆ ในการขอคะแนนจากประชาชนทีมละ 5-7 นาที ทั้งนี้หากทีมใดชนะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ก็จะได้เป็นตัวแทนจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 11 จังหวัด เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของภาคเข้าแข่งขันในระดับประเทศต่อไป
          ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า เป้าหมายของการจัดกิจกรรมตามโครงการนี้ก็เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้รู้จักการใช้สิทธิ หน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ 2550 ที่ถูกต้องอยู่ในขอบเขตของกฎหมายไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่น และเพื่อเป็นการพัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตยให้ยั่งยืนตลอดไป


............................... สุรพล คุณภักดี / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
 
100%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
0%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com