FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์จัดงานวันรณรงค์การทำนา โดยวิธีการปักดำ

วันที่ 22 มิ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 219 คน)
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำชาวบ้านห้วยยาง ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก ร่วมลงแขกดำนา เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม สร้างความสามัคคีในชุมชน พร้อมตั้งเป้าผลิตพันธุ์ข้าวดีไว้ให้กับเกษตรกร คาดอีก 3 ปี จะเพิ่มผลผลิตข้าวสร้างรายได้ให้จังหวัดและประชาชนชาวกาฬสินธุ์ไม่น้อยกว่าปีละ 650 ล้านบาท
          เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 21 มิถุนายน 2555 ที่แปลงศึกษาเรียนรู้ นางละมุล ศรีจันทร์ฮด หมู่ที่ 5 บ้านห้วยยาง ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการจัดงานวันรณรงค์การทำนา โดยวิธีการปักดำ  ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพข้าวปี 2555 โดยมีนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ทางอำเภอห้วยเม็กจัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวตามกระบวนการปฏิบัติดีและเหมาะสม (GAP) ส่งเสริมการผลิตและใช้เมล็ดข้าวพันธุ์ดี สร้างเครือข่ายและส่งเสริม กลยุทธด้านการตลาดเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่ออาชีพการทำนา โดดำเนินกิจกรรมจัดทำแปลงผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดี กิจกรรมการผลิตข้าวคุณภาพดีและกิจกรรมพัฒนาการแปรรูปการตลาดและเครือขาย ดำเนินการในพื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลกุดโดน และหมู่ที่ 5 ตำบลคำใหญ่  มีเกษตรกรเข้าร่วม กลุ่มละ 25 คน รวม 50 คน ตั้งเป้าจะสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีประมาณ 60 ตัน
          จากนั้น นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวีระ คำหล้า นายอำเภอห้วยเม็ก ได้นำชาวบ้านห้วยยาง ลงแขกดำนาในแปลงนา เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของไทยเกี่ยวกับการทำนา โดยเฉพาะการสละแรงงาน เป็นการสร้างความสามัคคีของผู้คนในชุมชนด้วย
          นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า มีนโยบายในการส่งเสริมการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำนาของจังหวัดกาฬสินธุ์ ประการหนึ่งก็คือการเพิ่มรายได้ ผลผลิตข้าวต่อไร่ให้กับพี่น้องเกษตรกร ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยในการเพิ่มรายได้/ปริมาณผลผลิตข้าวต่อไร่ ก็คือเมล็ดข้าวพันธุ์ดี ที่ผ่านมาเกษตรกรมีปัญหาค่อนข้างมากในเรื่องของการขาดแคลนเมล็ดข้าวพันธุ์ดี เนื่องจากเมล็ดข้าวพันธุ์ดีจากแหล่งผลิตของทางราชการมีไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน ทำให้เกษตรกรต้องใช้พันธุ์ข้าวเกินกว่า 3 ปี  เป็นจำนวนมาก ดังนั้น จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้จัดทำโครงการเปลี่ยนพันธุ์ข้าว 1.71 ล้าไร่ ทั้งจังหวัดภายใน 3 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2555-57 อีก 3 ปีข้างหน้าจังหวัดกาฬสินธุ์จะผลิตเมล็ดข้าวผ่านกระบวนการของกลุ่มเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน มีการตรวจสอบรับรอง GAP สำหรับข้าวเปลือกที่จะนำมาทำพันธุ์ข้าว เมื่อโครงการนี้แล้วเสร็จในปี 2557 เกษตรกรชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ จะมีผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นคิดเป็นรายได้เข้าสู่จังหวัด เข้าสู่ครัวเรือน ไม่น้อยกว่า 650 ล้านบาทต่อปี
 
 .................................. ดวงใจ หงษ์จันทร์ ข่าว / ภาพ
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com