FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
กาฬสินธุ์ ประกาศผลการประกวดโครงการยุวชนประกันภัยประจำปี 2555

วันที่ 27 ก.ค. 2555 )
 
          นายสุรศักดิ์ นุตโร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ หรือ คปภ.จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เผยว่า ตามที่สำนักงาน คปภ. ดำเนินการจัดประกวดผลงานตามโครงการยุวชนประกันภัยประจำปี 2555 นั้น สำนักงาน คปภ.จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว มีผลงานเข้าร่วมโครงการ มี 2 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทโรงเรียน/สถานศึกษา มีโรงเรียนที่ส่งผลงานเข้าประกวด 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนธัญญาพัฒนาวิทย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 8,000.-บาท และรางวัลสำหรับคณะครู-อาจารย์ ที่รับผิดชอบโครงการ จำนวน 6,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,000.-บาท
          ประเภทนักเรียน/นักศึกษา จำแนกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ ประเภทการแสดงมี 5 รางวัล ได้แก่ ชนะเลิศอันดับ 1 วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ ทุนการศึกษา 6,500.-บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนดอนจานวิทยาคม (ทีม Scoopy) ทุนการศึกษา 4,000.- บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนธัญญาพัฒนาวิทย์ ทุนการศึกษา 3,000.-บาท รางวัลชมเชย 2 รางวัล โรงเรียนหนองสอพิทยาคม และโรงเรียนดอนจานวิทยาคม (ทีม Star) ทุนการศึกษารางวัลละ 2,500.-บาท
          ประเภทเพลงเดี่ยว/ทีม มี 4 รางวัล ได้แก่ ไม่มีรางวัลชนะเลิศที่ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ทุนการศึกษา 4,000.-บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ทุนการศึกษา 3,000.-บาท รางวัลชมเชย 2 รางวัล โรงเรียนธัญญาพัฒนาวิทย์ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ทุนการศึกษารางวัลละ 2,500.-บาท ประเภททอล์กโชว์เดี่ยว/ทีม มี 2 รางวัล ได้แก่ ไม่มีรางวัลที่ 1, 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนธัญญาพัฒนาวิทย์ ทุนการศึกษา 3,000.-บาท รางวัลชมเชย 1 รางวัล โรงเรียนโคกศรีเมือง ทุนการศึกษา 2,500.-บาท

.................... สุรพล คุณภักดี / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com