FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
เกษตรกาฬสินธุ์ประกาศผลการคัดเลือกและประกวดผลงานส่งเสริมการเกษตรดีเด่น ปี 2555

วันที่ 28 ก.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 247 คน)
 
นายศักดิ์ชัย วังทอง เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีการคัดเลือกและประกวดผลงานส่งเสริมการเกษตรดีเด่น ปี 2555 ระดับจังหวัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเป็นขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร พร้อมส่งผู้ได้ลำดับที่ 1 เข้าประกวดระดับเขตและระดับประเทศต่อไป ซึ่งจะได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี 2555 โดยผลการประกวดระดับจังหวัดเป็นดังนี้
 
1. เกษตรกรสาขาอาชีพทำนา อันดับที่ 1 นายประสาท พิมเภา หมู่ที่ 1 ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง อันดับที่ 2 นายชุมพล ศิริภักดิ์ หมู่ที่ 16 ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย อันดับที่ 3 นายชาติชาย โทไข่ษร หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง
 
2. ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน (ประเภทข้าวหอมมะลิ 105) อันดับที่ 1 ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย อันดับที่ 2 ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง อันดับที่ 3 ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ
 
3. ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน (ประเภทข้าวอื่นๆ) อันดับที่ 1 ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวตำบลมหาไชย อำเภอสมเด็จ
 
4. เกษตรกรสาขาอาชีพทำสวนดีเด่น อันดับที่ 1 นายบรรทอง ลานทองเหลือง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี อันดับที่ 2 นายทองบ่อ ยุบลชิต หมู่ที่ 9 ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ อันดับที่ 3 นายเข็มทิศ ไชยสาร หมู่ที่ 9 ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์
 
5. เกษตรกรสาขาอาชีพทำไร่ดีเด่น อันดับที่ 1 นายเสกสิทธิ์ ตาสาโรจน์ หมู่ที่ 5 ตำบลนาจารย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อันดับที่ 2 นางศรีจันทร์ การอรุณ หมู่ที่ 5 ตำบลหลักเหลี่ยม อำเภอนามน อันดับที่ 3 นายวินัย การนา หมู่ที่ 11 ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ
 
6. เกษตรกรสาขาอาชีพทำไร่นาสวนผสมดีเด่น อันดับที่ 1 นายรุจี ภูผาทอง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี อันดับที่ 2 นายประกอบจิต ญาณสิทธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกุง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อันดับที่ 3 นายมีศักดิ์ ไชยสุนันท์ หมู่ที่ 1 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง
 
7. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น อันดับที่ 1 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรวงทองกุดหว้า หมู่ที่ 11 ตำบลกุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ อันดับที่ 2 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองแสงหลุบเปลือย หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสมเด็จ อ.สมเด็จ อันดับที่ 3 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองสูง หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด
 
8. กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น อันดับที่ 1 กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนท่าแสงวิทยายน หมู่ที่ 7 ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อันดับที่ 2 กลุ่มยุวเกษตรกรสายใยรักแห่งครอบครัวตำบลหนองห้าง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ อันดับที่ 3 กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนนาทันวิทยา หมู่ที่ 13 ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง
 
9. สมาชิกยุวเกษตรกรดีเด่น อันดับที่ 1 เด็กชายธนาวุฒิ วรรณรส กลุ่มยุวเกษตรกรสายใยรักแห่งครอบครัว ตำบลหนองห้าง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ 10 ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น อันดับที่ 1 นายอำนวย สุระเสียง ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรสายใยรักแห่งครอบครัว ตำบลหนองห้าง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
 
 
 ...........................................................เอกสารข่าว  สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com