พิธีประกาศผลการดำเนินงาน 3 เดือนโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

สรุปผลการดำเนินงาน 3 เดือนโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

พิธีประกาศเจตนารมณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

สปอต จังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
 
 
 
FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
สพป.กาฬสินธุ์เขต 1 เร่งขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสีขาว

วันที่ 30 ก.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 379 คน)
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เร่งขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสีขาว เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งดำเนินการให้เป็นรูปธรรม สร้างภูมิคุ้มกันปัญหา พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
          เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (30 กรกฎาคม 2555) ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุวรรณ อรรคสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 1 รักษาการ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการโรงเรียนสีขาว ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งได้ดำเนินการขับเคลื่อน "โครงการโรงเรียนสีขาว” ให้ปรากฏเป็นรูปธรรม เป็นประโยชน์ในการพัฒนาทักษะชีวิต สร้างภูมิคุ้มกันปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร และนักเรียนให้ความสำคัญกับโครงการห้องเรียนสีขาว ได้มีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการเสริมสร้างคุณธรรม นำความรู้ ทำความดี และส่งเสริม สนับสนุนการประกวดสถานศึกษาต้นแบบ "โรงเรียนสีขาว” ดีเด่น และยกย่องเชิดชูเกียรติ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาใน สพป.กาฬสินธุ์เขต 1 ทุแห่ง เข้าร่วมประชุม และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ วิทยากรจากตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์
          นายสุวรรณ อรรคสาร รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์ยาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติ รัฐบาลภายใต้การนำของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้กำหนดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นระเบียบวาระแห่งชาติ เน้นการบูรณาการการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ภายใต้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด โดยมีกลยุทธ์ 7 แผน 4 ปรับ 3 หลัก 6 เร่ง เป็นเครื่องมือที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดเป็นหลักในการขับเคลื่อนงานยาเสพติดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ประกาศเจตนารมณ์ วาระของจังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เน้นการดำเนินการ 3 ด้าน ได้แก่ การป้องกัน การปราบปราม และการบำบัดรักษา ในส่วนของ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 กำหนดการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปีการศึกษา 2555 กำหนดนโยบายที่สอดคล้องกับระเบียบวาระแห่งชาติ และวาระจังหวัดฯ มีกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาที่เข้มแข็งและดำเนินการให้เกิดรูปธรรม มีความเข้มแข็ง มีการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้เยาวชนในสถานศึกษาได้ป้องกันตนเอง หลีกเลี่ยง และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มีจิตสาธารณะ และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งโครงการโรงเรียนสีขาว จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะสามารถส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาได้ดำเนินการให้มีความเข้มแข็ง และพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างยั่งยืน
 
………………………. ดวงใจ หงษ์จันทร์ ข่าว / ภาพ
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 

ข่าว จ.กาฬสินธุ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ตค55

ข่าว จ.กาฬสินธุ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด กย55

ข่าว จ.กาฬสินธุ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สค 55

ข่าว จ.กาฬสินธุ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด กค 55

ข่าว จ.กาฬสินธุ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มิย55

ข่าว จ.กาฬสินธุ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด พค55

ข่าว จ.กาฬสินธุ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เมย55

ข่าว จ.กาฬสินธุ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มีค55
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
 
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2  อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 0438 12184 มหาดไทย 41161 โทรสาร 043 821964 E-mail suwan_s@prd.go.th