FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขนส่งกาฬสินธุ์ เปิดขอรับเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน

วันที่ 1 ส.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 223 คน)
 
นางวิไลลักษณ์ ศรีวณิชชากร ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ด้วยกรมการขนส่งทางบก ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน พ.ศ. 2553 เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก ออกประกาศเปิดรับการขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปี 255 โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
          1. คุณสมบัติของผู้ขอต้องเป็นผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนและต้องไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน หรือเคยได้รับมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
          2. ขอรับการช่วยเหลือเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ตามความเหมาะสมและสภาพการใช้งานได้ รายละไม่เกิน 100,000.-บาท อุปกรณ์ช่วยเหลือที่สามารถขอรับจัดสรรได้ เช่น แขนเทียม ขาเทียน รถนั่งสำหรับผู้พิการ ไม้เท้าหรือไม้ค้ำยัน ที่นอนลมป้องกันแผลกดทบ หรือเตียงนอนสำหรับผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้
          ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอแจ้งให้พี่น้องชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ประสงค์จะขอรับการเงินดังกล่าว สามารถยื่นคำขอรับการจัดสรรฯ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ระหว่างวันที่ 1-17 สิงหาคม 2555 ณ กลุ่มงานวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 043-821703 ต่อ 13 หรือที่สำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
          ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับสถิติผู้พิการในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ได้รับความช่วยเหลือค่าอุปกรณ์ผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน จากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ปีงบประมาณ 2552 ได้รับอนุมัติ 14 ราย วงเงิน 755,500.-บาท, ปี 2553 อนุมัติ 20 ราย วงเงิน 940,000.-บาท, ปี 2554 ได้รับอนุมัติ 31 ราย วงเงิน 1,303,000.-บาท รวมได้รับอนุมัติทั้งสิ้น 65 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,998,500.-บาท
................................. ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com