FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศาลเยาวชนและครอบครัว จ.กาฬสินธุ์ จัดแข่งขันตอบปัญหากฎหมายและจัดบอร์ดนิทรรศการวันรพี ปี2555

วันที่ 1 ส.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 330 คน)
 
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดแข่งขันตอบปัญหากฎหมายและจัดบอร์ดนิทรรศการ วันรพี ประจำปี 2555 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
          เมื่อเวลา 09.30 น. วันนี้ (1 สิงหาคม 2555) ที่ห้องประชุมชั้น 3 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไพบูลย์ ศรีธูป ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการ "แข่งขันตอบปัญหากฎหมายและจัดบอร์ดนิทรรศการ วันรพี ประจำปี 2555” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศเพื่อให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้า เพื่อปรับปรุงคุณภาพและเสริมสร้างค่านิยมทางจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมของเด็กและเยาวชน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ราชการศาลยุติธรรมและประชาชนต่อไป โดยมีนักเรียน จากโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 43 โรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายในครั้งนี้
          นางระเบียบ ร่มไทรทอง ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ปัจจุบันพบว่า นักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นเยาวชน รวมถึงประชาชนทั่วไปในจังหวัดกาฬสินธุ์ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวันและการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาล เช่น การฟ้องคดี อำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล การมาเป็นพยานของศาล บทกำหนดโทษตามประมวลกฎหมายอาญา การดำเนินคดีแพ่งและคดีอาญา รวมถึงคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา และกฎหมายอื่น ๆ ที่ใช้ในศาล ชีวประวัติของกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ความรอบรู้เกี่ยวกับสำนักงานศาลยุติธรรม ดังนั้น ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้จัดโครงการ "การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายและจัดบอร์ดนิทรรศการ วันรพี ประจำปี 2555” ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและแผนยุทธศาสตร์ของศาลยุติธรรมที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้นกว่าเดิม


............................ ดวงใจ หงษ์จันทร์ ข่าว / ภาพ
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com