FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
สิ่งแวดล้อมภาค 10 ตรวจสอบคุณภาพน้ำในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ พบว่าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ร้อยละ 83.30

วันที่ 7 ส.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 278 คน)
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับแจ้งจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 จังหวัดขอนแก่น ว่า สืบเนื่องจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ได้ทำการติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน พื้นที่ลุ่มน้ำชีตอนบน 5 จังหวัด ในแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาที่สำคัญคือ แม่น้ำเชิญ แม่น้ำพรม แม่น้ำลำพะเนียง แม่น้ำพอง แม่น้ำชี แม่น้ำปาว และแม่น้ำเสียว มาอย่างต่อเนื่อง จนถึงในปีงบประมาณ 2555 นี้ ซึ่งกำหนดแผนการติดตามรวม 4 ครั้ง และได้มีการติดตามตรวจสอบ ครั้งที่ 1-3 เรียบร้อยแล้ว โดยทำการติดตามตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเครือข่าย ในครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2555
 
ซึ่งสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ได้ทำการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำในห้องปฏิบัติการและประเมินคุณภาพน้ำเรียบร้อยแล้ว ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ตรวจสอบแม่น้ำปาว ลำปาวน้อย และลำน้ำยัง รวม 12 พื้นที่ พบว่า มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์พอใจ ร้อยละ 83.30 (10 พื้นที่) และเสื่อมโทรม ร้อยละ 16.70 (2 พื้นที่) โดยผลการตรวจวิเคราะห์ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปได้ดังนี้
 
แม่น้ำปาวและลำปาวน้อย ตรวจสอบ 10 พื้นที่ พบว่ามีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์พอใช้ร้อยละ 60 หรือ 6 พื้นที่ ได้แก่ ลำปาวบริเวณใต้เขื่อนลำปาว ตำบลลำคลอง, ตำบลหลุบ, บ้านดอนสนวน ตำบลหลุบ อำเภอเมือง, บริเวณพื้นที่ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย, ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ, และลำปาวน้อยบริเวณพื้นที่วัดอโนมานที บ้านวังเกาะเหล็ก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง และเสื่อมโทรม ร้อยละ 40 (4 พื้นที่)
 
ลำน้ำยัง มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์พอใจทั้ง 2 พื้นที่ จากการตรวจสอบรวม 2 พื้นที่ คือ 1. บริเวณพื้นที่ตำบลสมสะอาด อำเภอกุฉินารายณ์ พบว่าปริมาณออกซิเจนละลาย มีค่า 5.8 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์หรือบีโอดีมีค่า 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน มีค่า 0.25 มิลลิกรัมต่อลิตร และ 2.ลำน้ำยังบริเวณพื้นที่บ้านกุดโง้ง ตำบลกุดค้าว อำเภอกุฉินารายณ์ พบปริมาณออกซิเจนละลายมีค่า 6.4 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์หรือบีโอดี มีค่า 1.4 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจนมีค่า 0.03 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเป็นกรด-ด่าง มีค่า 6.9 การนำไฟฟ้า มีค่า 66 ไมโครไมล์ต่อเซนติเมตร

............................................ดวงใจ หงษ์จันทร์/ข่าว
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com