FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.กาฬสินธุ์รับสมัครนักเรียนโครงการกระจายแพทย์ ๑ อำเภอ ๑ ทุน (ODOD) ปีการศึกษา ๒๕๕๖

วันที่ 16 ส.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 675 คน)
 
นายแพทย์พิสิทธิ์ เอื้อวงศ์กูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์แจ้งกับประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ว่า กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับทบวงมหาวิทยาลัย ได้จัดทำโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพื่อรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตามโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) จำนวนโควตารวมทั้งหมด ๑๘ โควตา ประกอบด้วย โควตาจังหวัดละ ๖ คน รับผู้มีภูมิสำเนาในเขตพื้นที่ ๓ จังหวัด (มหาสารคาม/ ร้อยเอ็ด/ กาฬสินธุ์) ยกเว้นอำเภอเมือง (รับเฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเท่านั้น และให้ดูตามประกาศรับสมัครของแต่ละจังหวัดกำหนด) สมัครที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอที่ผู้สมัครมีภูมิลำเนาอยู่
 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์แจ้งอีกว่า การคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ สำนักงานสาธารณสุขแต่ละจังหวัด คัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) จำนวน ๔ เท่าของโควตาที่ได้รับ โดยแต่ละจังหวัดคัดเลือกนักเรียนมาจังหวัดละ ๒๔ คน รวมทั้งหมด ๗๒ คน เพื่อทำการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยคัดเลือกนักเรียนจากทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอเมือง และผู้สมัครจะต้องมีภูมิลำเนาในพื้นที่อำเภอสมัคร ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ ผู้สมัครใช้ภูมิลำเนาสมัครของ บิดาหรือมารดา หรือ ผู้ปกครองโดยชอบธรรมตามกฎหมายโดยศาลสั่งให้อำนาจในการปกครอง โดยระบุภูมิลำเนาในพื้นที่อำเภอสมัครในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
 
ผู้สนใจขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอในเขตพื้นที่อำเภอที่ผู้สมัครมีภูมิลำเนาตามประกาศรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ (เว้นวันหยุดราชการ) หรือสามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ http://kalasin.moph.go.th
 
 
 ....................สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 4 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com