FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.กาฬสินธุ์ วางแนวทางการแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวข้าวก่อนเริ่มต้นรับจำนำข้าวเปลือกปี 2555/56

วันที่ 17 ส.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 101 คน)
 
นายปรัชญา จินต์จันทรวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ด้วยคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ได้มีมติประชุมครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 แก้ไขปัญหาเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวข้าวก่อนเริ่มต้นการรับจำนำข้าวเปลือกปี 2555/56 เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก พื้นที่ประสบอุทกภัยในปี 2554 และพื้นที่รับน้ำนองดังนี้

1. อนุโลมให้เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวข้าวตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป จนกว่าจะเริ่มโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปี 2555/56 เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรังปี 2555 ได้อีก 1 ครั้ง กรณีเป็นเกษตรกรที่เคยจำนำข้าวเปลือกนาปรับปี 2555 มาแล้ว 1 ครั้ง เนื่องจากเกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปรังปี 2555 รอบ 2 ส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปี 2554/55 เพราะถูกน้ำท่วมเสียหายในเดือนมิถุนายน – ตุลาคม 2555

2. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบการจำนำข้าวของเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวต้งแต่เดือนกรกฎาคม 2555 ที่อนุโลมให้รับจำนำข้าวเปลือกนาปรังปี 2555 รอบที่ 2 เพื่อทำหน้าที่พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบปริมาณข้าวที่เกษตรกรจะนำมาจำนำเพื่อให้เป็นข้าวเปลือกที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรอย่างแท้จริง และป้องกันมิให้มีการนำข้าวเปลือกที่เกษตรกรจำหน่ายไปแล้วหรือข้าวเปลือกของโรงสีมาเข้าร่วมโครงการับจำนำข้าวเปลือกตามที่ได้อนุโลมไว้

จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอแจ้งให้กับพี่น้องเกษตรกรได้รับทราบอย่างทั่วกัน และหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการค้าภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ ถนนบายพาสทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 043-811300 ได้ในวัน เวลาราชการ
 


..........................................ดวงใจ หงษ์จันทร์/ข่าว
 
 


  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com