FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.กาฬสินธุ์ จัดสัมมนาเกษตรกรพบผู้ประกอบการอุตสาหกรรมโรงแป้งเพื่อพัฒนาผลผลิตมันสำปะหลัง

วันที่ 20 ส.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 94 คน)
 
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดสัมมนาเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรผู้ผลิตมันสำปะหลัง กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมโรงแป้งมันสำปะหลังในจังหวัดได้พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกระบวนการผลิตและการตลาดในการที่จะพัฒนาคุณภาพของมันสำปะหลังให้ตรงกับความต้องการของตลาด
          เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (20 สิงหาคม 2555) ที่ศูนย์บริการท่องเที่ยวเชิงเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด ตามโครงการกระจายมันสำปะหลังพันธุ์ดีสูงชุมชน ปี 2555 ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้นเพื่อให้เกษตรกรผู้ผลิตมันสำปะหลัง กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมโรงแป้งมันสำปะหลังในจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีโอกาสพบปะ ร่วมแสดงความคิดเห็น ปรึกษาหารือในเรื่องกระบวนการผลิตและการตลาด มันสำปะหลังในจังหวัด เพื่อหาแนวทางการพัฒนากระบวนการผลิตของเกษตรกรให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของโรงงานฯ โดยมีนายศักดิ์ชัย วังทอง เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับ และมีผู้แทนโรงงานแป้งมันสำปะหลัง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง และเจ้าหน้าที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ/จังหวัด จำนวน 120 คน เข้าร่วมสัมมนา
          นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์มีพืชเศรษฐกิจสำคัญ คือ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อยโรงงงาน สำหรับพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง 352,000 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 3.3 ตัน/ไร่ ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำ เกษตรกรยังสามารถเพิ่มศักยภาพผลผลิตให้สูงขึ้น และทางจังหวัดกาฬสินธุ์ได้จัดทำโครงการกระจายมันสำปะหลังพันธุ์ดีสู่ชุมชนปี 2555 โดยกำหนดเป้าหมายการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังให้ได้เฉลี่ย 10 ตัน/ไร่ มีการกระจายมันสำปะหลังพันธุ์ดีในปี 2555 จำนวน 500 ไร่ ปี 2556 จำนวนไม่น้อยกว่า 5,000 ไร่ ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนท่อนพันธุ์มันสำปะหลังให้แก่เกษตรกรอันเนื่องมาจากการระบาดของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังในปีที่ผ่านมา สำหรับการจัดประชุมสัมมนาในครั้งนี้นับว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างมากที่เกษตรกร และผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ได้แลกเปลี่ยนความรู้ทั้งการผลิต การตลาดมันสำปะหลัง ซึ่งอาจจะสามารถพัฒนาไปถึงขั้นการจัดทำข้อตกลงซื้อขายผลผลิตระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมโดยตรง ที่จะสามารถช่วยลดปัญหาการเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลางได้อีกทางหนึ่ง และการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มคุณภาพของมันสำปะหลังให้สูงขึ้น ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายมันสำปะหลัง


..................................... ดวงใจ หงษ์จันทร์ ข่าว / ภาพ
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com