FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กปร. ร่วมกับ จ.กาฬสินธุ์ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 22 ส.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 105 คน)
 
สำนักงาน กปร. ร่วมกับ จังหวัดกาฬสินธุ์ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในลักษณะการพัฒนาพื้นที่บูรณาการ เน้นการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำแก่กลุ่มผู้ใช้น้ำ
 
เมื่อเช้าวันนี้ 22 สิงหาคม 2555 ที่ห้องประชุม 3 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ รองเลขาธิการสำนักงาน กปร. ได้เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในลักษณะการพัฒนาพื้นที่บูรณาการ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ กปร. ร่วมกับ จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อค้นหาปัญหา แนวทางแก้ไข และตัวแบบความสำเร็จของพื้นที่ซึ่งจะเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ และกระตุ้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำแก่กลุ่มผู้ใช้น้ำ ตลอดจนเกิดเป็นตัวแบบความสำเร็จที่สามารถนำไปปฏิบัติในพื้นที่ได้ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการประกอบด้วย ข้าราชการ ท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และกลุ่มผู้ใช้น้ำรวมทั้งสิ้นจำนวน 150 คน
 
นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์มีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กระจายอยู่ตามอำเภอต่างๆ จำนวน 20 โครงการ ซึ่งจังหวัดมียุทธศาสตร์ในการใช้น้ำ 3 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย การดูแลรักษาซ่อมบำรุงโครงการที่มีอยู่แล้วให้สามารถใช้งานได้และเกิดประโยชน์แก่เกษตรกรในพื้นที่ นอกจากนั้นจะมีสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน และที่สำคัญเกษตรกรต้องใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีอยู่ ทั้งนี้จะเน้นให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืนตลอดไป
 
 
 .....................................สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว/ภาพ
 
 
 

 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com