FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

วันที่ 1 ต.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 384 คน)
 
รองศาสตราจารย์เศกสรรค์ ยงวณิชย์ รักษาราชการแทนประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ เปิดเผยว่า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 เพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดังนี้ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 3 อาคารพิมล กลกิจ หรือที่เว็บไซต์ http://gs.kku.ac.th/
 
 
………………………สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com