FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.กาฬสินธุ์ กำหนดนำหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกบริการประชาชน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2556 โรงเรียนนาโกวิทยา อ.เมือง

วันที่ 3 ต.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 223 คน)
 
จังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดนำบริการของส่วนราชการออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2556 ครั้งที่ 1 โรงเรียนนาโกวิทยา ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง ในวันที่ 18 ตุลาคม 2555
          นายสุวิทย์ สุบงกฎ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 25556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำบริการของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ไปให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและแสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ และเพื่อให้เกิดระบบการทำงานเป็นทีมของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาดและประสิทธิผล เริ่มดำเนินการเดือนตุลาคม 2555 ถึง กันยายน 2556
          ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2555 โรงเรียนนาโกวิทยา บ้านนาโก หมู่ที่ 4,5 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์, ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2555 โรงเรียนบ้านนาจำปา บ้านนาจำปา หมู่ที่ 1,6,7,8,9 ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน , ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2555 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 5,12 ต.เหล่าไฮงาม อ.กุฉินารายณ์, ครั้งที่ 4 วันพุธที่ 2 มกราคม 2556 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ บ้านนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ที่ 3,5 ต.หนองอีบุตร อ.ห้วยผึ้ง, ครั้งที่ 5 วันพุธที่ 23 มกราคม 2556 โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ บ้านแห่ หมู่ที่ 3 ต.ยอดแกง อ.นามน, ครั้งที่ 6 วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 โรงเรียนบ้านไชยศรีสุข บ้านไชยศรีสุข หมู่ที่ 6 ต.ยางอุ้ม อ.ท่าคันโท, ครั้งที่ 7 วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2556 โรงเรียนบ้านหัวขวา บ้านหัวขวา หมู่ที่ 12 ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย, ครั้งที่ 8 พฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2556 เทศบาลตำบลร่องคำ บ้านกุดลิง หมู่ที่ 12 ต.ร่องคำ อ.ร่องคำ, ครั้งที่ 9 วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556 โรงเรียนบ้านทรายทอง บ้านทรายทอง หมู่ที่ 5 ต.ทรายทอง อ.ห้วยเม็ก, ครั้งที่ 10 วันอังคารที่ 23 เมษายน 2556 โรงเรียนบ้านหนองกาว บ้านหนองกาว หมู่ที่ 5 ต.นาเชือก อ.ยางตลาด, ครั้งที่ 11 วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2556 โรงเรียนสายปัญญาสมาคม บ้านหนองกบ หมู่ที่ 9,10,11,12 ต.โคกเครือ อ.หนองกุงศรี, ครั้งที่ 12 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2556 โรงเรียนไตรรัตน์วิทยา บ้านโนนศิลาเลิง หมู่ที่ 7 ต.โนนศิลาเลิง อ.ฆ้องชัย, ครั้งที่ 13 วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2556 โรงเรียนบ้านภูเงิน บ้านภูเงิน หมู่ที่ 7 ต.ผาเสวย อ.สมเด็จ, ครั้งที่ 14 วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2556 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 6 ต.นาบอน อ.คำม่วง, ครั้งที่ 15 วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนท่านาจานวิทยา บ้านท่านาจาน หมู่ที่ 4 ต.คำสร้างเที่ยง อ.สามชัย , ครั้งที่ 16 วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนบ้านแกวิทยา บ้านแก่ หมู่ที่ 5,12 ต.โนนศิลา อ.สหัสขันธ์, ครั้งที่ 17 วันพฤสบดีที่ 8 สิงหาคม 2556 โรงเรียนบ้านโพนนาดี บ้านโพนนาดี หมู่ที่ 10 ต.หนองผือ อ.เขาวง และครั้งที่ 18 วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2556 โรงเรียนบ้านภูแล่นช้าง บ้านภูแล่นช้าง หมู่ที่ 2 ต.ภูแล่นช้าง อ.นาคู
 
 ................................... ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com