FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ปี 2555/56

วันที่ 25 ต.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 148 คน)
 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญเกษตรกร ผู้ประกอบกิจการลานมันและโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง สมัครเข้าร่วมโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ปี 2555/56 โดยยื่นความจำนงเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่สำนักงานการค้าภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 043-811300 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
          เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (25 ตุลาคม 2555) ที่ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุวิทย์ สุบงกฏ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานประชุมอนุกรรมการกำกับดูแลการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลังระดับจังหวัด เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ปี 2555/56 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง โปร่งใส ให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังได้รับผลประโยชน์มากที่สุด โดยมีนายพิชัย คิวานนท์ พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ คณะอนุกรรมการฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
          นายสุวิทย์ สุบงกฏ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า คณะกรรมการนโยบายมันสำปะหลับมีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 ให้ดำเนินโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ปี 2555/56 ด้วยการรับจำนำหัวมันสำปะหลังสดจากเกษตรกรปริมาณ 15 ล้านตัน เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง โดยให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) รับฝากเก็บและออกใบประทวน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รับจำนำใบประทวนที่ อคส.ออกให้เกษตรกร กำหนดระยะเวลาจำนำ 1 ตุลาคม 2555- 31 มีนาคม 2556 ระยะเวลา ไถ่ถอนภายใน 3 เดือน นับถัดจากเดือนที่รับจำนำ ระยะเวลาโครงการ ตุลาคม 2555- กันยายน 2556 ซึ่ง อคส. กระทรวงพาณิชย์ ได้มีประกาศเกี่ยวกับ เรื่อง การรับฝากหัวมันสำปะหลังสด, การรับสมัครลานมัน, การรับสมัครคลังสินค้ารับฝากมันเส้น, การรับสมัครโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง และการรับสมัครคลังสินค้ารับฝากแป้งมันสำปะหลัง เพื่อเข้าร่วมโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลังปี 2555/56 ดังนั้น จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกร ผู้ประกอบกิจการลานมันและโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังที่มีศักยภาพในการแปรสภาพ สมัครเข้าร่วมโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลังปี 2555/56 โดยยื่นความจำนงเข้าร่วมได้ที่สำนักงานการค้าภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 043-811300 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
 .......................................... ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com