FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ กำชับส่วนราชการจัดทำแผนงาน/โครงการต้องสอดคล้องนโยบายรัฐบาลและความต้องการของชาวบ้าน

วันที่ 18 ธ.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 198 คน)
 
          นายสุวิทย์ สุบงกฏ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวภายหลังการประชุมชี้แจง การจัดทำโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2557-2560 และแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ว่า การจัดทำโครงการต่าง ๆ ของส่วนราชการในจังหวัดกาฬสินธุ์ หากต้องการให้โครงการได้รับความเห็นชอบและได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ โครงการนั้นต้องสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 10 ข้อ เช่น โครงการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด, โครงการเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย นักศึกษา ประชาชน ตลอดจนผู้สูงอายุ มีรายได้สูงขึ้นและมีรายจ่ายลดลง, โครงการเกี่ยวกับการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว, โครงการเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ปัญหาการว่างงานลดลงเศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น เป็นต้น
          โครงการที่สอดคล้องกับนโยบายสำคัญ 9 ข้อ เช่น ครัวไทยสู่ครัวโลก เพิ่มพูนมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทย ด้านการส่งเสริมให้ได้มาตรฐานสากล โครงการเกี่ยวกับการป้องกันการค้ามนุษย์ โครงการเกี่ยวกับการปลูกป่าอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
          ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวอีกว่า นอกจากโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลแล้ว ลักษณะโครงการที่จะได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณอีกทางหนึ่งคือ โครงการที่สอดคล้องกับแนวยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลที่ต้องบูรณาการและ/หรือ ยุทธศาสตร์การนำเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 8 ข้อ ได้แก่ การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ การค้าและการลงทุน การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การอำนวยความสะดวกทั้งการค้า การลงทุน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างมาตรฐานการศึกษาในอาเซียน รวมทั้งฝีมือและภาษา การพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบที่สอดรับกับพันธกรณีและข้อตกลงอาเซียน การสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ความสำคัญของการเป็นประชาคมอาเซียน การเสริมสร้างความมั่นคง การเพิ่มศักยภาพของเมืองให้มีศักยภาพที่จะเชื่อมโยงกับประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งในด้านอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว บริการ การลงทุน และการค้าต่างแดน ซึ่งหากโครงการที่ส่วนราชการจัดทำขึ้นสอดคล้อง เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ที่ว่ามา คงได้รับการพิจารณาเห็นชอบและได้รับงบประมาณดำเนินการในส่วนราชการนั้น
 
 ............................... สุรพล คุณภักดี / ข่าว
อัสนี พงษ์พันนา / ภาพ
 

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com