FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.กาฬสินธุ์จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2555

วันที่ 25 ธ.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 132 คน)
 
จังหวัดกาฬสินธุ์จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2555 เพื่อให้โอกาสคนพิการได้แสดงศักยภาพและส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในสังคมอย่างเสมอภาคกับคนทั่วไป โดยมีคนพิการร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน
          เมื่อเช้าวันนี้ 25 ธันวาคม 2555 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2555 ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติและศักดิ์ศรีของคนพิการ และเพื่อให้โอกาสคนพิการได้แสดงศักยภาพและส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในสังคมอย่างเสมอภาคกับคนทั่วไป อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคนพิการ และให้โอกาสคนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองในวันสำคัญของคนพิการ โดยกิจกรรมที่จัดขึ้น ประกอบด้วย การมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องบุคคล องค์กรที่ให้การสนับสนุนงานด้านคนพิการในระดับจังหวัด การแสดงผลงานนวัตกรรมของคนพิการ การบรรยายและจัดนิทรรศการให้ความรู้ ความเข้าใจกับสิทธิตามกฎหมายของคนพิการ การจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการแก่คนพิการ และกิจกรรมการมอบรางวัล มอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ไปร่วมงานทุกคน และมอบรางวัลใหญ่สำหรับผู้โชคดีอีกหลายรางวัล โดยมีคนพิการจากทุกอำเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมงานกว่า 500 คน
          นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์จะส่งเสริมและสนับสนุน ช่วยเหลือผู้พิการทุกประเภทในจังหวัดกาฬสินธุ์ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เพื่อเป็นการลดภาระบุคคลที่ใกล้ชิด ลดภาระของครอบครัวและสังคม ด้วยการส่งเสริมอาชีพ สนับสนุนเงินทุนกู้ยืมในการประกอบอาชีพ นอกจากนั้นก็จะส่งเสริมให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการเข้าถึงสิทธิตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พุทธศักราช 2550 อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมด้วย
 
 .......................... สุวรรณ์ ศรีอาภรณ์ ข่าว / ภาพ
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com