FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารจัดการเรียนการสอนเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วันที่ 26 ธ.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 161 คน)
 
          นายสมบัติ คุ้มครอง ผู้อำนวยการโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เผยว่า จากข่าวสารด้านการศึกษามักพบว่า เด็กนักเรียนของไทยอ่อนด้านภาษาและวิทยาศาสตร์มากทำให้หลายฝ่ายมองว่าหากประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จะทำให้เด็กไทยเสียเปรียบประเทศเพื่อนบ้านนั้น ทางโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ให้ความสำคัญเรื่องนี้มาก จึงได้มอบนโยบายให้กับครู อาจารย์ ผู้สอน ให้เน้นหนักในรายวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ นอกจากนั้นได้สอนความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนทั้ง 3 เสาหลักใหญ่ ๆ คือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคง เน้นให้นักเรียน นักศึกษา เข้าใจและรับรู้กฎบัตรอาเซียน การเมือง การปกครองและกฎหมายพื้นฐานของประเทศเพื่อนบ้าน, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้เน้นในการฝึกทักษะด้านแรงงาน โดยโรงเรียนได้ร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโปรแกรมเรียนพิเศษให้แก่เด็กที่สนใจเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงานอาเซียน, ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารได้ทำข้อตกลงความร่วมมือกับวิทยาลัยในจังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา ในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน โดยทางกัมพูชาได้จัดส่ง ครู – อาจารย์ เข้ามาศึกษาและสอนร่วมกับครู อาจารย์ของโรงเรียน และทางโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ได้จัดส่ง ครู-อาจารย์ และนักเรียนเข้าไปศึกษาในกัมพูชา ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาเห็นว่านักเรียนมีความตื่นตัวมาก ทั้งด้านภาษา ด้านทักษะฝีมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมประเทศเพื่อนบ้าน
 
 .................................... สุรพล คุณภักดี / ข่าว
อัสนี พงษ์พันนา / ภาพ
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com