FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
กาฬสินธุ์ฝึกอบรมผู้นำแอโรบิกด้านซ์

วันที่ 7 ม.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 182 คน)
 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ ฝึกอบรมผู้นำแอโรบิกด้านซ์ เพื่อให้มีผู้นำการออกกำลังกายแบบ แอโรบิกด้านซ์อย่างแพร่หลาย และเป็นการปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ออกกำลังกาย อย่างสม่ำเสมอ
          ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมผู้นำแอโรบิกด้านซ์ ซึ่งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนา ส่งเสริมการออกกำลังกายแบบแอโรบิกด้านซ์ และเพื่อเป็นการสร้างกลุ่มผู้นำแอโรบิกด้นซ์ให้แพร่หลายมากขึ้น รวมทั้งเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมจากกลุ่มเครือข่ายเจ้าหน้าที่ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจจาก 18 อำเภอของจังหวัดจำนวน 100 คน เป็นเครือข่ายของกรมพลศึกษา และนำความรู้ที่ได้รับไปเป็นผู้นำแอโรบิกด้านซ์ในชุมชนของตนเอง
          นายโสภณ ดลโสภณ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า โครงการฝึกอบรมผู้นำแอโรบิกด้านซ์ เป็นโครงการที่กรมพลศึกษาร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้นโดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้มีผู้นำการออกกำลังกายแบบแอโรบิกด้านซ์อย่างแพร่หลาย และเป็นการปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน และประชาชนหน่วยงานภาครัฐเอกชนได้ออกกำลังกายแบบแอโรบิกด้านซ์อย่างสม่ำเสมอ จนเกิดเป็นวิถีชีวิตต่อไป
 
……………………… สุวรรณ์ ศรีอาภรณ์ ข่าว / ภาพ
 
 
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com