FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ เตรียมปั้นครูก.ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ถูกใจตลาด

วันที่ 8 ม.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 142 คน)
 
บ่ายวันนี้ ที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวีระศักดิ์ สุราสา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม ระดมความคิดเห็นระหว่างส่วนราชการ และองค์กรพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกาฬสินธุ์ ในหัวข้อการพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ โอท๊อป เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
 
นางปราณี สุทธิศรี ประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ปัจจุบันกลุ่มแม่บ้านต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ มีความรู้ ความสามารถ ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการผลิตสินค้า งานฝีมือหลากหลายชนิด อาทิ งานสาน งานทอ งานถัก งานปัก ต่างๆ แต่ยังขาดทักษะในเรื่องของการออกแบบสินค้า ผลิตภัณฑ์ ให้เป็นที่ต้องการของตลาด หากได้รับการต่อยอดในเรื่องดังกล่าว จะส่งผลให้สินค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความโดดเด่นตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว ซึ่งเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีละกว่า ล้านคน
 
ทางด้าน นายวีระศักดิ์ สุราสา ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า พร้อมจะสนับสนุนต่อยอด การออกแบบสินค้า ผลิตภัณฑ์ โดยจะจัดอบรมให้ความรู้ ทักษะการออกแบบแก่ผู้นำสตรีแต่ละตำบล รวมไปถึงผู้ที่มีความสนใจในการออกแบบและมีพรสวรรค์เกี่ยวกับงานออกแบบอยู่แล้ว อาทิ สาวประเภทสอง ให้เข้ามามีบทบาท เป็นครู ก. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือเป็นพี่เลี้ยงให้แก่กลุ่มต่างๆ โดยมีเป้าหมายที่จะทำให้สินค้า ผลิตภัณฑ์ โอทอปกาฬสินธุ์ เป็นที่ต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงกลุ่มประชาคมอาเซียนในอนาคตด้วย
 
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลาย ซึ่งศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ จะได้นำไปประมวลและปรับให้เข้าสู่ยุทธศาสตร์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไป
 
 
 
 .................................. วิภาดา รัตนโรจนา / ข่าว อัสนี พงษ์พันนา / ภาพ
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com