FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ เตรียมพร้อมคณะกรรมการก่อนออกประเมินรับรองมาตรฐานแผนชุมชน

วันที่ 14 ม.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 120 คน)
 
เช้าวันนี้ ( 14 ม.ค.56 ) นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการรับรองมาตรฐานแผนชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
          นายเกษตร หาญสุริย์ พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะกรรมการและเลขานุการฯ กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน มีเป้าหมาย ที่จะส่งเสริมให้ชุมชนมีความสามารถในการวางแผนบริหารจัดการชุมชน และมีการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ดังนั้นจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้มีการประชุม คณะกรรมการฯ เพื่อทำการทบทวน กระบวนงาน และวิธีการประเมินมาตรฐานแผนชุมชน เกณฑ์ตัวชี้วัด ให้เกิดความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของภาคส่วนต่างๆในการนำไปใช้ประโยชน์  สำหรับตัวชี้วัดมาตรฐานแผนชุมชน มี 5 ตัวชี้วัดประกอบด้วย            1.ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. การมีส่วนร่วม 3. กระบวนการเรียนรู้ 4. การใช้ประโยชน์ 5. รูปเล่มของแผนชุมชน
          ทั้งนี้แผนชุมชนมีความสำคัญยิ่งเนื่องจากจะต้องถูกนำไปบูรณาการกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในส่วนของแผน 1 ปี และ 3 ปี ดังนั้น คณะกรรมการฯจึงมีหลากหลายสาขาอาชีพ ซึ่งจะช่วยให้การมองแผนชุมชนรอบด้านและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
 
 ................................................. วิภาดา รัตนโรจนา / ข่าว
อัสนี พงษ์พันนา / ภาพ

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com