FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.กาฬสินธุ์เตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้งด้านการประมง

วันที่ 8 มี.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 107 คน)
 
นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้กล่าวถึงการเตรียมการรับสถานการณ์ภัยแล้งด้านการประมงว่า กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์สภาวะอากาศว่า ฤดูร้อนของประเทศไทยในปีนี้จะเริ่มต้นประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ และจะไปสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง จังหวัดกาฬสินธุ์จึงได้จัดทำแผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2556 ด้านการประมงไว้ 3 ระยะด้วยกัน ได้แก่การเตรียมการรับสถานการณ์ก่อนเกิดภัย ได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำผ่านทางผู้นำชุมชน หอกระจายข่าว วิทยุกระจายเสียง รวมถึงสื่อต่างๆ ให้ทราบถึงสถานการณ์ภัยแล้งเพื่อให้สามารถเตรียมตัวรับสถานการณ์เพื่อป้องกัน หลีกเลี่ยงความเสียหาย
 
ส่วนการเตรียมการช่วยเหลือขณะเกิดภัยได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยใช้เงินทดรองราชการในอำนาจของผู้ว่าราชาการจังหวัด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามความจำเป็นและเหมาะสม เช่น น้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำ สนับสนุนวัสดุการประมง เคมีภัณฑ์ ยารักษาโรคและอื่นๆ
 
และการให้ความช่วยเหลือหลังเกิดภัยก็จะใช้เงินทดรองราชการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งตามความจำเป็นและเหมาะสมหากงบประมาณไม่เพียงพอ ก็จะขอใช้เงินทดรองในอำนาจของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และของบกลางจากคณะรัฐมนตรีต่อไป
 
 
.............................................สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com