FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.กาฬสินธุ์เตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้งด้านการประมง

วันที่ 8 มี.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 107 คน)
 
นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้กล่าวถึงการเตรียมการรับสถานการณ์ภัยแล้งด้านการประมงว่า กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์สภาวะอากาศว่า ฤดูร้อนของประเทศไทยในปีนี้จะเริ่มต้นประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ และจะไปสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง จังหวัดกาฬสินธุ์จึงได้จัดทำแผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2556 ด้านการประมงไว้ 3 ระยะด้วยกัน ได้แก่การเตรียมการรับสถานการณ์ก่อนเกิดภัย ได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำผ่านทางผู้นำชุมชน หอกระจายข่าว วิทยุกระจายเสียง รวมถึงสื่อต่างๆ ให้ทราบถึงสถานการณ์ภัยแล้งเพื่อให้สามารถเตรียมตัวรับสถานการณ์เพื่อป้องกัน หลีกเลี่ยงความเสียหาย
 
ส่วนการเตรียมการช่วยเหลือขณะเกิดภัยได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยใช้เงินทดรองราชการในอำนาจของผู้ว่าราชาการจังหวัด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามความจำเป็นและเหมาะสม เช่น น้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำ สนับสนุนวัสดุการประมง เคมีภัณฑ์ ยารักษาโรคและอื่นๆ
 
และการให้ความช่วยเหลือหลังเกิดภัยก็จะใช้เงินทดรองราชการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งตามความจำเป็นและเหมาะสมหากงบประมาณไม่เพียงพอ ก็จะขอใช้เงินทดรองในอำนาจของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และของบกลางจากคณะรัฐมนตรีต่อไป
 
 
.............................................สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนเมษายน 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมีนาคม 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมกราคม 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com