FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.กาฬสินธุ์ กำหนดจัดประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัดในวันที่ 21 มีนาคมนี้

วันที่ 14 มี.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 150 คน)
 
จังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัดในวันที่ 21 มีนาคม 2556 เพื่อระดมความคิดเห็นจากองค์กรสตรีทั้งจังหวัด ภาคประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อเสนอสู่ระดับประเทศ โดยจะมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกว่า 150 คน
 
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 14 มีนาคม 2556 ที่ห้องประชุม 4/2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดประชุมสมัชชาสตรีจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัด ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 21 มีนาคม 2556ระหว่างเวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 4/1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยการประชุมครั้งนี้คณะอนุกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาประเด็นการระดมความคิดเห็นระดับจังหวัด การกำหนดกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม ตลอดจนการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพสตรี เพื่อให้การจัดงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์
 
นางสาววีรินทร์ นิตย์สุวรรณ หัวหน้ากลุ่มนโยบาย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ พ.ศ.2551 กำหนดให้มีการจัดประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัดและระดับชาติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนปัญหาและความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านสตรีระดับจังหวัด สำหรับในปี 2556 จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำหนดจัดประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัด ขึ้นในวันที่ 21 มีนาคม 2556 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้จะมีการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นปัญหา 6 ประเด็นคือ 1.โอกาสทางการศึกษา 2.ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม 3.การเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรสตรี 4.การมีส่วนร่วมทางการเมือง การบริหารและการตัดสินใจ 5. ปัญหายาเสพติด และ 6. สตรีผู้สูงอายุ/สุขอนามัย จากส่วนราชการ, คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด, ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน, อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ตัวแทนสภาองค์กรชุมชน/สวัสดิการชุมชน, คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกาฬสินธุ์, นักธุรกิจสตรี, ผู้บริหารสตรีจาก อปท.ในจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 150 คน เพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการ และรวบรวมเสนอการประชุมในระดับภาคและระดับชาตินำเสนอรัฐบาลต่อไป
 
นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การประชุมสมัชชาสตรีจังหวัดกาฬสินธุ์ อยากให้กลุ่มสตรีทุกภาคส่วนได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) และร่วมกันแสดงความคิดเห็นซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้เกิดความเข้มแข็ง ให้สตรีทุกคนได้สิทธิทางการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม เท่าเทียมกับผู้ชาย
 
 
 .........................................ดวงใจ หงษ์จันทร์ /ข่าว/ภาพ
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนเมษายน 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมีนาคม 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมกราคม 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com