FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.กาฬสินธุ์ กำหนดจัดประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัดในวันที่ 21 มีนาคมนี้

วันที่ 14 มี.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 150 คน)
 
จังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัดในวันที่ 21 มีนาคม 2556 เพื่อระดมความคิดเห็นจากองค์กรสตรีทั้งจังหวัด ภาคประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อเสนอสู่ระดับประเทศ โดยจะมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกว่า 150 คน
 
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 14 มีนาคม 2556 ที่ห้องประชุม 4/2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดประชุมสมัชชาสตรีจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัด ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 21 มีนาคม 2556ระหว่างเวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 4/1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยการประชุมครั้งนี้คณะอนุกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาประเด็นการระดมความคิดเห็นระดับจังหวัด การกำหนดกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม ตลอดจนการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพสตรี เพื่อให้การจัดงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์
 
นางสาววีรินทร์ นิตย์สุวรรณ หัวหน้ากลุ่มนโยบาย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ พ.ศ.2551 กำหนดให้มีการจัดประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัดและระดับชาติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนปัญหาและความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านสตรีระดับจังหวัด สำหรับในปี 2556 จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำหนดจัดประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัด ขึ้นในวันที่ 21 มีนาคม 2556 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้จะมีการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นปัญหา 6 ประเด็นคือ 1.โอกาสทางการศึกษา 2.ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม 3.การเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรสตรี 4.การมีส่วนร่วมทางการเมือง การบริหารและการตัดสินใจ 5. ปัญหายาเสพติด และ 6. สตรีผู้สูงอายุ/สุขอนามัย จากส่วนราชการ, คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด, ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน, อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ตัวแทนสภาองค์กรชุมชน/สวัสดิการชุมชน, คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกาฬสินธุ์, นักธุรกิจสตรี, ผู้บริหารสตรีจาก อปท.ในจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 150 คน เพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการ และรวบรวมเสนอการประชุมในระดับภาคและระดับชาตินำเสนอรัฐบาลต่อไป
 
นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การประชุมสมัชชาสตรีจังหวัดกาฬสินธุ์ อยากให้กลุ่มสตรีทุกภาคส่วนได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) และร่วมกันแสดงความคิดเห็นซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้เกิดความเข้มแข็ง ให้สตรีทุกคนได้สิทธิทางการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม เท่าเทียมกับผู้ชาย
 
 
 .........................................ดวงใจ หงษ์จันทร์ /ข่าว/ภาพ
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com